Suppliers

SuppliersSuppliers

Tramitació d’emergència per l’adquisició del material per realitzar tests de detecció massiva de COVID-19
09-Apr-2020

CRG09/23
28-Jul-2023

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’UN INSTRUMENT D’ANÀLISI DE MOSTRES BIOLÒGIQUES PER LA FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)

CRG05/23
29-Mar-2023

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D’UN FOTÒMETRE DE MASSES PER ANALITZAR PROTEÏNES I COMPLEXOS PROTEICS EN EL SEU ESTAT NATIU

L’objecte del present contracte podria estar finançat pel Consell Europeu d’Investigació (ERC) en el marc del programa d’investigació i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea (acord subvenció num 951430), Acrònim: BIOMECANET; i/o podria estar finançat parcialment per fons interns del Centre.
This equipment is part of a project that has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (951430); and/or could partly be financed by CRG funds.

CRG04/23
19-Apr-2023

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D’UN CITOMETRE SEPARADOR CEL.LULAR ESPECTRAL I D’IMATGE, I SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D’UN NOU SEQÜENCIADOR D’ADN DE GRAN ESCALA, PER LA FUNDACIÓ CENTRE DE
REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)
 

FINANÇAMENT: Aquest contracte està cofinançat pel Ministeri de Ciència i Innovació mitjançant el Mecanisme de Recuperació, Transformació i Resiliència (C17.I1) - Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU i per la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla de Biotecnologia aplicada a la Salut dins de la Línia d’Actuació 2 (LA2) (Implementació i anàlisi de bases de dades en medicina
de precisió).

CRG03/23
02-May-2023

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D’UN SISTEMA D’ALT RENDIMENT DE CODIS DE BARRA PER MICROFLUIDICA DE CÈL.LULA ÚNICA I MOLECULA ÚNICA PER LA UNITAT DE GENÒMICA DE LA FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG), I D’UN CLÚSTER D’ANÀLISI DE DADES DE SEQÜENCIACIÓ PER LA FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG).

FINANÇAMENT: L’objecte del present contracte, per cadascun dels lots, estarà finançat al 100%, per part del Projecte “EQC2021 006925-P”, finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033, i per la Unió Europea “NextGenerationEU”/PRTR”.

CRG02/23
05-Apr-2023

SUBMINISTRAMENT I INSTA.LACIÓ D’UNA LA PLATAFORMA PER L’ENFORTIMENT D’ASSAJOS DE CRIBRATGE EN CÈL.LULA INDIVIDUAL DE LA FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)

FINANÇAMENT: Aquest contracte, pels seus quatre lots, està cofinançat pel Ministeri de Ciència i Innovació mitjançant el Mecanisme de Recuperació, Transformació i Resiliència (C17.I1) - Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU i per la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla de Biotecnologia aplicada a la Salut dins de la Línia d’Actuació 2 (LA2) (Implementació i anàlisi de bases de dades en medicina de precisió).

CRG01/23
14-Feb-2023

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D’UN FOTÒMETRE DE MASSES PER ANALITZAR PROTEÏNES I COMPLEXOS PROTEICS EN EL SEU ESTAT NATIU

FINANÇAMENT: L’objecte del present contracte podria estar finançat pel Consell Europeu d’Investigació (ERC) en el marc del programa d’investigació i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea (acord subvenció num 951430), Acrònim: BIOMECANET; i/o podria estar finançat parcialment per fons interns del Centre.
This equipment is part of a project that has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (951430); and/or could partly be financed by CRG funds.

CRG13/22
09-Nov-2022

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D’UN MICROSCOPI CONFOCAL DE DISC GIRATORI PER A VISUALITZACIÓ DE CÈL.LULES VIVES, AMB UNITAT ADDICIONAL DE FRAP PER A FOTOBLANQUEJAMENT O FOTOACTIVACIÓ, I AMB UNITAT ADDICIONAL DE FOTOABLACIÓ DE CULTIUS DE CÈL.LULES HUMANES PER LA FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG), I SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D’UN MICROSCOPI AMB MICROSCÒPIA SIMULTÀNIA DE FLUORESCENCIA DE REFLEXIÓ INTERNA TOTAL (TIRF) I D’INTERFERÈNCIA DE LA REFLEXIÓ (IRM), AMB UNITAT FRAP ADDICIONAL PER FOTOBLANQUEJAMENT O FOTOACTIVACIÓ, I AMB UNITAT FUNCIONAL DE FOTOABLACIÓ PER LA FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)

L’objecte del present contracte, pels dos lots, està finançat pel Consell Europeu d’Investigació (ERC) en el marc del programa d’investigació i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea (acord de subvenció num. 951430), Acrònim: BIOMECANET.
The subject of the contract is part of a project that has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (951430).

CRG12/22
24-Oct-2022

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D’UN TOMÒGRAF DE COHÈRENCIA ÒPTICA (OCT) MITJANÇANT ESCÀNER LASER CONFOCAL PER LA FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)
 

Aquest equipament forma part d’un projecte que ha rebut finançament del programa de recerca i innovació de European Union's Horizon 2020, en virtud de l’acpord de subvenció Nº964342 ECaBoX.
This equipment is part of a project that has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement Nº964342 ECaBoX.

CRG10/22
22-Sep-2022

SUBMINISTRAMENT I I INSTAL.LACIÓ D’UN MICROFLUIDIC SINGLE-CELL AND SINGLE-MOLECULE BARCODING HIGH-THROUGHPUT SYSTEM (SISTEMA D’ALT RENDIMENT DE CODIS DE BARRA PER MICROFLUÍDICA DE CÈL.LULA ÚNICA I MOLECULA ÚNICA) PEL CENTRE NACIONAL D’ANÀLISI GENÒMICA (CNAG-CRG) PART DEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)
 

FINANÇAMENT: L’objecte de present contracte està confinaçat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, dins del projecte FEDER Catalunya 2014-2020 per a la potenciació de les Grans Infraestructures Científiques i Tecnològiques amb la participació de la Generalitat de Catalunya, amb referència IU16-007022, essent el 50% restant de l’objecte del contracte cofinançat mb ls fons interns del Centre, provinents de la Generalitat de Catalunya.
Les parts firmants del contracte hauran de donar compliment a les obligacions en matèria d’informació i comunicació regulades en l’anexe XII, apartat 2.2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, que regula les responsabilitats dels beneficiaris en relació a mesures d’informació i comunicació destinades al públic.
 

CRG09/22
03-Aug-2022

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'UN SISTEMA DE VISUALITZACIÓ MOLECULAR ESPACIAL D'ALTA RESOLUCIÓ PEL CENTRE D'ANALISIS GENÒMIC (CNAG-CRG), PART DEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)

L’objecte del present contracte està cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, dins del Projecte  FEDER Catalunya 2014‐2020 per a la potenciació de les Grans Infraestructures Científiques i Tecnològiques amb participació de la Generalitat de Catalunya, amb referència IU16‐ 007022, essent el 50% restant de l’objecte del contracte cofinançat amb els fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya.
Les parts signants del contracte hauran de donar compliment a les obligacions en matèria d’informació i comunicació regulades en l’annex XII, apartat 2.2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, el qual regula les responsabilitats dels beneficiaris en relació a mesures d’informació i comunicació destinades al públic

Pages