Suppliers

SuppliersSuppliers

Tramitació d’emergència per l’adquisició del material per realitzar tests de detecció massiva de COVID-19
09-Apr-2020

CRG05/22
15-Jun-2022

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D’UNA ESTACIÓ DE TREBALL DE MANIPULACIÓ DE LÍQUIDS AUTOMATITZADA PEL CENTRE D’ANÀLISIS GENÒMIC (CNAG-CRG), PART DEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG).

 

FINANÇAMENT: L’objecte del present contracte es cofinancia en un 50% pels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, dins del Projecte de grans equipaments de laboratori per implementar noves aplicacions, IU16-007022 en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 per a la potenciació de les Grans Infraestructures Cientifiques i Tecnologiques amb la participació de la Generalitat de Catalunya, essent el 50% restant finançat amb fons interns del Centre Provinents de la Generalitt de Catalunya.
 

CRG03/22
18-May-2022

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D’EQUIPS PER AMPLIAR LA CAPACITAT COMPUTACIONAL DEL CLÚSTER DE COMPUTACIÓ CIENTIFICA, AMPLIAR ELS SISTEMES D’EMMAGATZEMATGE DE DADES CIENTIFIQUES, PROPORCIONAR UNA PLATAFORMA DE SERVEIS INFORMATICS DEL CNAG-CRG I ACTUALITZAR LA XARXA DEL CRG:
LOT NÚM. 1:  Subministrament i instal·lació d'una solució de virtualització destinada als nodes de servei del clúster de computació científica CNAG – CRG.
LOT NÚM. 2:  Subministrament i instal·lació de commutadors de xarxa per al CRG.
LOT NÚM. 3:  Subministrament i instal·lació d’una ampliació de la capacitat i rendiment d’un sistema d'emmagatzematge pel clúster de computació científica del CNAG-CRG
LOT NÚM. 4:  Subministrament i instal·lació d’equips per al clúster de computació científica del CNAG-CRG
LOT NÚM. 5:  Subministrament i instal·lació d’un tallafoc per a la xarxa CNAG-CRG.
LOT NÚM. 6:  Subministrament i instal·lació de servidors per a serveis informàtics per al CNAG-CRG
LOT NÚM. 7:  Subministrament i instal·lació de nodes de còmput per al projecte Vpdx pel CNAG-CRG
LOT NÚM. 8:  Subministrament i instal·lació d’ampliació d’emmagatzematge per al projecte vPDX pel CNAG-CRG
LOT NÚM. 9:  Subministrament i instal·lació d’ampliació d’emmagatzematge per al projecte 3D’omics pel CNAG-CRG

 

FINANÇAMENT:
 
LOT NÚM. 1:  Subministrament i instal·lació d'una solució de virtualització destinada als nodes de servei del clúster de computació científica CNAG – CRG
L’objecte del present contracte està cofinançat al 50% pels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, dins del Projecte d’ampliació de la capacitat de càlcul i emmagatzemament massiu de dades genòmiques amb referencia IU16-006344 en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 per a la potenciació de les Grans Infraestructures Científiques i Tecnològiques amb participació de la Generalitat de Catalunya, essent el 50% restant cofinançat amb fons interns del Centre procedents de la Generalitat de Catalunya.

LOT NÚM. 2:  Subministrament i instal·lació de commutadors de xarxa per al CRG.
El present contracte està finançat al 100%amb els fons interns del Centre provinents de la Generalitat de Catalunya.
 
LOT NÚM. 3:  Subministrament i instal·lació d’una ampliació de la capacitat i rendiment d’un sistema d'emmagatzematge pel clúster de computació científica del CNAG-CRG
L’objecte del present contracte està cofinançat al 50% pels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, dins del Projecte d’ampliació de la capacitat de càlcul i emmagatzemament massiu de dades genòmiques amb referencia IU16-006344 en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 per a la potenciació de les Grans Infraestructures Científiques i Tecnològiques amb participació de la Generalitat de Catalunya, essent el 50% restant cofinançat amb fons interns del Centre procedents de la Generalitat de Catalunya.

LOT NÚM. 4:  Subministrament i instal·lació d’equips per al clúster de computació científica del CNAG-CRG
L’objecte del present contracte està cofinançat al 50% pels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, dins del Projecte d’ampliació de la capacitat de càlcul i emmagatzemament massiu de dades genòmiques amb referencia IU16-006344 en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 per a la potenciació de les Grans Infraestructures Científiques i Tecnològiques amb participació de la Generalitat de Catalunya, essent el 50% restant cofinançat amb fons interns del Centre procedents de la Generalitat de Catalunya.

LOT NÚM. 5:  Subministrament i instal·lació d’un tallafoc per a la xarxa CNAG-CRG.
El present contracte està finançat al 100%amb els fons interns del Centre provinents de la Generalitat de Catalunya.

LOT NÚM. 6:  Subministrament i instal·lació de servidors per a serveis informàtics per al CNAG-CRG 
El present contracte està finançat al 100%amb els fons interns del Centre provinents de la Generalitat de Catalunya.
 
LOT NÚM. 7:  Subministrament i instal·lació de nodes de còmput per al projecte Vpdx pel CNAG-CRG
El projecte del qual forma part aquest lot pel Subministrament i instal·lació de nodes de còmput per al projecte Vpdx pel CNAG-CRG ha rebut finançament de la Fundació “la Caixa” amb el codi de projecte HR20-00411
 
LOT NÚM. 8:  Subministrament i instal·lació d’ampliació d’emmagatzematge per al projecte vPDX pel CNAG-CRG
El projecte del qual forma part aquest lot pel Subministrament i instal·lació d’ampliació d’emmagatzematge per al projecte vPDX ha rebut finançament de la Fundació “la Caixa” amb el codi de projecte HR20-00411
 
LOT NÚM. 9:  Subministrament i instal·lació d’ampliació d’emmagatzematge per al projecte 3D’omics pel CNAG-CRG
El sistema d’emmagatzemament inclòs en aquest lot forma part d’un projecte que ha rebut finançament del programa d’investigació i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea en virtut de l’acord de subvenció n. 101000309
 

CRG02/22
12-Apr-2022

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D’UN MICROSCOPI D’ALTA RESOLUCIÓ AMB SISTEMA DE MICROFLUIDICA INTEGRAT PEL CNAG-CRG

L’objecte del present contracte està finançat amb els fons del National Institute of Allergy and Infectious Diseases of the National Institutes of Health under Award Number 1RM1HG011016.

CRG01/22
24-Feb-2022

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D’UN EQUIP DE LITOGRAFIA ÒPTICA A ESCRIPTURA DIRECTA A DOBLE LONGITUD D’ONADA PEL DISENY DE DISPOSITIUS A ALTA VELOCITAT I GRAN TAMANY PEL CRG

L’objecte del present contracte està finançat pel Consell Europeu d’investigació (ERC) en el marc del programa d’investigació i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea (acord de subvenció num. 951430), Acrònim: BIOMECANET.
 

CRG16/21
05-Apr-2022

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D’UN SISTEMA AUTOMATITZAT INTEGRAT PER SINGLE CELL SEPARATION, BARCODING I CONSTRUCCIÓ DE LLIBRERIES DE SCRNA-SEQ PEL CNAG-CRG

L’objecte del present contracte està finançat en un 50% pels Fons Europeus de desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, dins del Projecte de grans equipaments de laboratori per implementar noves aplicacions, IU16-007022 en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 per la potenciació de les Grans Infraestructures Científiques i Tecnològiques amb la participació de la Generalitat de Catalunya, éssent el 50% restant finançat amb fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya.

Les parts signants del contracte hauran de donar compliment a les obligacions en matèria d’informació i comunicació regulades en l’annex XII, apartat 2.2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, el qual regula les responsabilitats dels beneficiaris en relació a mesures d’informació i comunicació destinades al públic.

CRG12/21
03-Aug-2021

SUBMINISTRAMENT D’UN SISTEMA D’ELECTROFORESI CAPIL.LAR DE CAMP POLSAT PEL CNAG-CRG

L’objecte del present contracte està finançat en un 50% per Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, dins del Projecte de grans equipaments de laboratori per implementar noves aplicacions, IU16-007022 en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 per a la potenciació de les Grans Infraestructures Científiques i Tecnològiques amb la participació de la Generalitat de Catalunya, essent el 50% restant finançat amb fons interns del Centre provinents de la Generalitat de Catalunya.

CRG10/21
02-Aug-2021

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D’UN CITOMETRE SEPARADOR I ANALITZADOR CEL.LULAR D’ALT RENDIMENT AMB UNITAT DE SEPARACIÓ EN CÈL.LULA ÚNICA PEL CNAG-CRG

L’objecte del present contracte està finançat en un 50% pels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, dins del Projecte de grans equipaments de laboratori per implementar noves aplicacions, IU16-007022 en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 per a la potenciació de les Grans Infraestructures Científiques i Tecnològiques amb la participació de la Generalitat de Catalunya, sent el 50% restant finançat amb fons interns del Centre provinents de la Generalitat de Catalunya

CRG09/21
01-Jun-2021

SUBMINISTRAMENT D’UN SISTEMA D’ELECTROFORESI CAPIL.LAR DE CAMP POLSAT PEL CNAG-CRG

L’objecte del present contracte està finançat en un 50% per Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, dins del Projecte de grans equipaments de laboratori per implementar noves aplicacions, IU17-IU16-007022 en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 per a la potenciació de les Grans Infraestructures Científiques i Tecnològiques amb la participació de la Generalitat de Catalunya, essent el 50% restant finançat amb fons interns del Centre provinents de la Generalitat de Catalunya.

CRG08/21
22-Oct-2021

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN NOU SEQÜENCIADOR D'ADN A GRAN ESCALA PEL CENTRE NACIONAL D'ANÀLISI GENÒMICA (CNAG-CRG), PART DEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG), PEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN NOU SEQÜENCIADOR D'ADN A GRAN ESCALA PEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG), I SUBMINISTRAMENT DE CONSUMIBLES DE LABORATORI ESPECÍFICS PELS LABORATORIS DEL CRG I CNAG-CRG

LOT 1: L'objecte d'aquest contracte es cofinança en un 50% pels Fons Europeus de desenvolupament regional (FEDER) de la Unió Europea, dins el Projecte de grans equipaments de laboratori per implementar noves aplicacions, IU16-007022 en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 per a la potenciació de les Grans Infraestructures Científiques i Tecnològiques amb la participació de la Generalitat de Catalunya, sent el 50% restant finançat amb fons interns de centre provinents de la Generalitat de Catalunya Les parts signants del contracte hauran de donar compliment a les obligacions en matèria d’informació i comunicació regulades en l’annex XII, apartat 2.2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, el qual regula les responsabilitats dels beneficiaris en relació a mesures d’informació i comunicació destinades al públic

LOT 2: L’objecte del present contracte podrà estar finançat amb la concessió de les ajudes de l’Agencia Estatal (Subprograma Estatal de Infraestructuras de Investigación y Equipamiento Científico-Técnico), en el marc del Plan Extraordinario Next Generation EU, «Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia» o, amb els fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya.

LOT 3: L’objecte del present contracte està finançat amb els fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya, del Ministeri de Ciència i Innovació, de l’Institut de Salud Carlos III, de la Comissió Europea i per fons obtinguts per la prestació de serveis científico-tècnics

CRG05/21
18-Jun-2021

Subministrament de kits de reactius i accessoris  específics de l’equip Chromium Controller per als laboratoris del CRG

L’objecte del present contracte està finançat amb els fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya,del Ministeri de Ciència i Innovació, de l’Institut de Salud Carlos III, de la Comissió Europea i per fons obtinguts per la prestació de serveis científico-tècnics.

Pages