Suppliers

SuppliersSuppliers

Tramitació d’emergència per l’adquisició del material per realitzar tests de detecció massiva de COVID-19
09-Apr-2020

CRG07/20
25-Nov-2020

CONTRACTACIÓ HARMONITZADA – PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT.

CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D’UN SEQÜENCIADOR DE TERCERA GENERACIÓ BASAT EN NANOPORUS, SERVEI DE CERTIFICACIÓ DE QUALITAT DEL SERVEI, SUBMINISTRAMENT DE FUNGIBLE DE LABORATORI PromethION I FUNGIBLE DE LABORATORI GridION I MinION PEL CRG-CNAG

El Lot nº 1 del present contracte es cofinança en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operatiu FEDER Pluriregional d'Espanya (POPE) 2014-2020, essent el 50% restant de l’objecte del contracte cofinançat amb els fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya. Les parts signants del contracte hauran de donar compliment a les obligacions en matèria d’informació i comunicació regulades en l’annex XII, apartat 2.2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, el qual regula les responsabilitats dels beneficiaris en relació a mesures d’informació i comunicació destinades al públic.

Els Lots nº 2 , nº 3 i nº 4, es financen amb els fons interns del centre provinents de fons obtinguts per la prestació dels serveis cientificotècnics del CRG.

CRG06/20
03-Jul-2020

SUBMINISTRAMENT DE DOS MICROSCOPIS CONFOCALS DE FEIX ÚNIC AVANÇAT I UN DETECTOR D'IMATGE DE TEMPS DE VIDA DE FLUORESCÈNCIA PER ACTUALITZAR UN SISTEMA DE MICROSCOPIA CONFOCAL PER A LA UNITAT DE MICROSCOPIA AVANÇADA DEL CRG

LOTS 1 i 2: Cofinançat al 50% amb fons interns CRG  + 50% FEDER EQC2019-005830-P

L’objecte del present contracte està co-finançat, per una part, amb el finançament del “Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 - Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 (referencia del proyecto de infraestructura (MCI-AEI): EQC2019-005830-P)” i, per altra part, amb els fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya. Les parts signants del contracte hauran de donar  compliment a les obligacions en matèria d’informació i comunicació regulades en l’annex XII, apartat 2.2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, el qual regula les responsabilitats dels beneficiaris en relació a mesures d’informació i comunicació destinades al públic.

LOT 3: L’objecte del present contracte es troba finançat per fons interns del CRG provinents de la Generalitat de Catalunya.

CRG04/20
22-Jun-2020

SUBMINISTRAMENT PER LA RENOVACIÓ DEL PARC D´ORDINADORS PERSONALS DEL CRG

L’objecte del present contracte es troba finançat per fons interns del CRG provinents de la Generalitat de Catalunya, així com pels projectes competitius dels grups de recerca que sol·licitin l’adquisició dels equips informàtics objecte de contractació.

CRG01/20
09-Jun-2020

SUBMINISTRAMENT DE CONSUMIBLES DE LABORATORI ESPECÍFICS DE SEQÜENCIACIÓ PELS LABORATORIS DE LA FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)

L’objecte del present contracte està finançat amb els fons interns del Centre provinents de la Generalitat de Catalunya, del Ministeri de Ciència i Innovació, de l’Institut de Salud Carlos III, de la Comissió Europea i per fons obtinguts per la prestació de serveis científico-tècnics.

CRG12/19
20-Nov-2019

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN CITÒMETRE ANALITZADOR ESPECTRAL PER A LA UNITAT DE CITOMETRIA DE FLUX DEL CRG

L’objecte del present contracte està finançat amb els fons provinents de la prestació de serveis científico-tècnics i amb fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya

CRG11/19
22-Nov-2019

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN NOU INSTRUMENT DE SEQÜENCIACIÓ D’ADN D'ÚLTIMA GENERACIÓ PER AL CENTRE NACIONAL D'ANÀLISI GENÒMICA (CNAG), PART DEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)

    

L’objecte del present contracte està cofinançat de la següent manera: en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu de Creixement Intel·ligent, 2014-2020, Feder-MCIU (PROJECTE 006818), Referència Oficial ICTS-2017-04-CRG-2; essent el 50% restant cofinançat amb fons interns del centre, provinents de la prestació de serveis científico-tècnics.

CRG10/19
21-Oct-2019

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’UNA PLATAFORMA ROBÒTICA DE PIPETEIG I MANEIG DE LÍQUIDS PER AL CRG.

 

 

L’objecte del present contracte està finançat amb els fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya

CRG05/19
09-Jul-2019

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA AMPLIACIÓ DE LA CAPACITAT D'EMMAGATZEMATGE DEL CLÚSTER DE COMPUTACIÓ CIENTÍFICA DEL CNAG - CRG

L’objecte del present contracte està finançat de la següent manera:

Lot núm. 1 del present contracte: es cofinança en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, dins el Projecte d’Ampliació de la capacitat de càlcul i d’emmagatzemament de dades massives de genòmica amb referència, IU16-006344 en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 per a la potenciació de les Grans Infraestructures Científiques i Tecnològiques amb participació de la Generalitat de Catalunya, essent el 50% restant cofinançat amb fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya.

Lots núm. 2, 3 i 4 del present contracte: amb els fons interns del centre provinents del projecte del ISCIII del Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades - ISCIII.

CRG02/19
28-Jun-2019

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'UN SISTEMA COMPOST PER UN ESPECTRÒMETRE DE MASSES (CUADRUPOLO+TRAMPA IONICA ORBITAL+TRAMPA IÒNICA LINEAL) I D'UN NANO-UHPLC PEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICASUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'UN SISTEMA COMPOST PER UN ESPECTRÒMETRE DE MASSES (CUADRUPOLO+TRAMPA IONICA ORBITAL+TRAMPA IÒNICA LINEAL) I D'UN NANO-UHPLC PEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA

L’objecte del present contracte està co-finançat, per una part, amb el finançament del “Fondo Europeo de Desarrollo Re­gional (FEDER) en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 - Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 (referencia del proyecto de infraestructura (MCIU-AEI): EQC2018-005248-P)” i, per altra part, amb els fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya.

CRG01/19
24-May-2019

SUBMINISTRAMENT DE KITS ESPECÍFICS DE L'EQUIP CHROMIUM CONTROLLER PELS LABORATORIS DEL CRG

 
 

L’objecte del present contracte està finançat amb els fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya.

Pages