Suppliers

SuppliersSuppliers

CRG13/22
09-Nov-2022

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D’UN MICROSCOPI CONFOCAL DE DISC GIRATORI PER A VISUALITZACIÓ DE CÈL.LULES VIVES, AMB UNITAT ADDICIONAL DE FRAP PER A FOTOBLANQUEJAMENT O FOTOACTIVACIÓ, I AMB UNITAT ADDICIONAL DE FOTOABLACIÓ DE CULTIUS DE CÈL.LULES HUMANES PER LA FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG), I SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D’UN MICROSCOPI AMB MICROSCÒPIA SIMULTÀNIA DE FLUORESCENCIA DE REFLEXIÓ INTERNA TOTAL (TIRF) I D’INTERFERÈNCIA DE LA REFLEXIÓ (IRM), AMB UNITAT FRAP ADDICIONAL PER FOTOBLANQUEJAMENT O FOTOACTIVACIÓ, I AMB UNITAT FUNCIONAL DE FOTOABLACIÓ PER LA FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)

L’objecte del present contracte, pels dos lots, està finançat pel Consell Europeu d’Investigació (ERC) en el marc del programa d’investigació i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea (acord de subvenció num. 951430), Acrònim: BIOMECANET.
The subject of the contract is part of a project that has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (951430).

CRG12/22
24-Oct-2022

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D’UN TOMÒGRAF DE COHÈRENCIA ÒPTICA (OCT) MITJANÇANT ESCÀNER LASER CONFOCAL PER LA FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)
 

Aquest equipament forma part d’un projecte que ha rebut finançament del programa de recerca i innovació de European Union's Horizon 2020, en virtud de l’acpord de subvenció Nº964342 ECaBoX.
This equipment is part of a project that has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement Nº964342 ECaBoX.

CRG10/22
22-Sep-2022

SUBMINISTRAMENT I I INSTAL.LACIÓ D’UN MICROFLUIDIC SINGLE-CELL AND SINGLE-MOLECULE BARCODING HIGH-THROUGHPUT SYSTEM (SISTEMA D’ALT RENDIMENT DE CODIS DE BARRA PER MICROFLUÍDICA DE CÈL.LULA ÚNICA I MOLECULA ÚNICA) PEL CENTRE NACIONAL D’ANÀLISI GENÒMICA (CNAG-CRG) PART DEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)
 

FINANÇAMENT: L’objecte de present contracte està confinaçat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, dins del projecte FEDER Catalunya 2014-2020 per a la potenciació de les Grans Infraestructures Científiques i Tecnològiques amb la participació de la Generalitat de Catalunya, amb referència IU16-007022, essent el 50% restant de l’objecte del contracte cofinançat mb ls fons interns del Centre, provinents de la Generalitat de Catalunya.
Les parts firmants del contracte hauran de donar compliment a les obligacions en matèria d’informació i comunicació regulades en l’anexe XII, apartat 2.2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, que regula les responsabilitats dels beneficiaris en relació a mesures d’informació i comunicació destinades al públic.
 

CRG09/22
03-Aug-2022

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'UN SISTEMA DE VISUALITZACIÓ MOLECULAR ESPACIAL D'ALTA RESOLUCIÓ PEL CENTRE D'ANALISIS GENÒMIC (CNAG-CRG), PART DEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)

L’objecte del present contracte està cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, dins del Projecte  FEDER Catalunya 2014‐2020 per a la potenciació de les Grans Infraestructures Científiques i Tecnològiques amb participació de la Generalitat de Catalunya, amb referència IU16‐ 007022, essent el 50% restant de l’objecte del contracte cofinançat amb els fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya.
Les parts signants del contracte hauran de donar compliment a les obligacions en matèria d’informació i comunicació regulades en l’annex XII, apartat 2.2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, el qual regula les responsabilitats dels beneficiaris en relació a mesures d’informació i comunicació destinades al públic

CRG07/22
05-Aug-2022

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D’UN NOU SEQÜENCIADOR D’ADN PEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)
 

L’objecte del present contracte estarà finançat amb el Projecte “EQC2021-006925-P”, finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033, i per la Unió Europea “NextGenerationEU”/PRTR”.
 

CRG06/22
19-Jul-2022

SUBMINISTRAMENT i INSTAL.LACIÓ D’UN EQUIP DE MICRO-TOMOGRAFIA COMPUTERITZADA (MICRO-CT) D’ALTA RESOLUCIÓ I BAIXA DOSI AMB APROVACIÓ DE TIPUS (SEGONS LA LEGISLACIÓ ESPANYOLA) PER LA FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)
 

L’objecte del present contracte està finançat pel Consell Europeu d’Investigació (ERC) en el marc del programa d’investigació i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea (acord de subvenció núm. 101020135), Acrònim: LUNG-BIOREPAIR.
Aquest equip forma part d’un projecte que ha rebut finançament del Consell Europeu d’Investigació (ERC) en el marc del programa d’investigació  i innovació Horizont 2020 de la Unió Europea (101020135).
 

CRG05/22
15-Jun-2022

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D’UNA ESTACIÓ DE TREBALL DE MANIPULACIÓ DE LÍQUIDS AUTOMATITZADA PEL CENTRE D’ANÀLISIS GENÒMIC (CNAG-CRG), PART DEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG).

 

FINANÇAMENT: L’objecte del present contracte es cofinancia en un 50% pels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, dins del Projecte de grans equipaments de laboratori per implementar noves aplicacions, IU16-007022 en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 per a la potenciació de les Grans Infraestructures Cientifiques i Tecnologiques amb la participació de la Generalitat de Catalunya, essent el 50% restant finançat amb fons interns del Centre Provinents de la Generalitt de Catalunya.
 

CRG04/22
29-Jul-2022

SUBMINISTRAMENT DE KITS DE REACTIUS I ACCESSORIS ESPECÍFICS DE L'EQUIP CHROMIUM CONTROLLER PER ALS LABORATORIS DE LA FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG) I DE LA UNITAT CENTRE NACIONAL D'ANÀLISIS GENÒMICA (CNAG-CRG)

L’objecte del present contracte està finançat amb els fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya, del Ministeri de Ciència i Innovació, de l’Institut de Salud Carlos III, de la Comissió Europea i per fons obtinguts per la prestació de serveis científic-tècnics.
 

CRG03/22
18-May-2022

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D’EQUIPS PER AMPLIAR LA CAPACITAT COMPUTACIONAL DEL CLÚSTER DE COMPUTACIÓ CIENTIFICA, AMPLIAR ELS SISTEMES D’EMMAGATZEMATGE DE DADES CIENTIFIQUES, PROPORCIONAR UNA PLATAFORMA DE SERVEIS INFORMATICS DEL CNAG-CRG I ACTUALITZAR LA XARXA DEL CRG:
LOT NÚM. 1:  Subministrament i instal·lació d'una solució de virtualització destinada als nodes de servei del clúster de computació científica CNAG – CRG.
LOT NÚM. 2:  Subministrament i instal·lació de commutadors de xarxa per al CRG.
LOT NÚM. 3:  Subministrament i instal·lació d’una ampliació de la capacitat i rendiment d’un sistema d'emmagatzematge pel clúster de computació científica del CNAG-CRG
LOT NÚM. 4:  Subministrament i instal·lació d’equips per al clúster de computació científica del CNAG-CRG
LOT NÚM. 5:  Subministrament i instal·lació d’un tallafoc per a la xarxa CNAG-CRG.
LOT NÚM. 6:  Subministrament i instal·lació de servidors per a serveis informàtics per al CNAG-CRG
LOT NÚM. 7:  Subministrament i instal·lació de nodes de còmput per al projecte Vpdx pel CNAG-CRG
LOT NÚM. 8:  Subministrament i instal·lació d’ampliació d’emmagatzematge per al projecte vPDX pel CNAG-CRG
LOT NÚM. 9:  Subministrament i instal·lació d’ampliació d’emmagatzematge per al projecte 3D’omics pel CNAG-CRG

 

FINANÇAMENT:
 
LOT NÚM. 1:  Subministrament i instal·lació d'una solució de virtualització destinada als nodes de servei del clúster de computació científica CNAG – CRG
L’objecte del present contracte està cofinançat al 50% pels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, dins del Projecte d’ampliació de la capacitat de càlcul i emmagatzemament massiu de dades genòmiques amb referencia IU16-006344 en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 per a la potenciació de les Grans Infraestructures Científiques i Tecnològiques amb participació de la Generalitat de Catalunya, essent el 50% restant cofinançat amb fons interns del Centre procedents de la Generalitat de Catalunya.

LOT NÚM. 2:  Subministrament i instal·lació de commutadors de xarxa per al CRG.
El present contracte està finançat al 100%amb els fons interns del Centre provinents de la Generalitat de Catalunya.
 
LOT NÚM. 3:  Subministrament i instal·lació d’una ampliació de la capacitat i rendiment d’un sistema d'emmagatzematge pel clúster de computació científica del CNAG-CRG
L’objecte del present contracte està cofinançat al 50% pels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, dins del Projecte d’ampliació de la capacitat de càlcul i emmagatzemament massiu de dades genòmiques amb referencia IU16-006344 en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 per a la potenciació de les Grans Infraestructures Científiques i Tecnològiques amb participació de la Generalitat de Catalunya, essent el 50% restant cofinançat amb fons interns del Centre procedents de la Generalitat de Catalunya.

LOT NÚM. 4:  Subministrament i instal·lació d’equips per al clúster de computació científica del CNAG-CRG
L’objecte del present contracte està cofinançat al 50% pels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, dins del Projecte d’ampliació de la capacitat de càlcul i emmagatzemament massiu de dades genòmiques amb referencia IU16-006344 en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 per a la potenciació de les Grans Infraestructures Científiques i Tecnològiques amb participació de la Generalitat de Catalunya, essent el 50% restant cofinançat amb fons interns del Centre procedents de la Generalitat de Catalunya.

LOT NÚM. 5:  Subministrament i instal·lació d’un tallafoc per a la xarxa CNAG-CRG.
El present contracte està finançat al 100%amb els fons interns del Centre provinents de la Generalitat de Catalunya.

LOT NÚM. 6:  Subministrament i instal·lació de servidors per a serveis informàtics per al CNAG-CRG 
El present contracte està finançat al 100%amb els fons interns del Centre provinents de la Generalitat de Catalunya.
 
LOT NÚM. 7:  Subministrament i instal·lació de nodes de còmput per al projecte Vpdx pel CNAG-CRG
El projecte del qual forma part aquest lot pel Subministrament i instal·lació de nodes de còmput per al projecte Vpdx pel CNAG-CRG ha rebut finançament de la Fundació “la Caixa” amb el codi de projecte HR20-00411
 
LOT NÚM. 8:  Subministrament i instal·lació d’ampliació d’emmagatzematge per al projecte vPDX pel CNAG-CRG
El projecte del qual forma part aquest lot pel Subministrament i instal·lació d’ampliació d’emmagatzematge per al projecte vPDX ha rebut finançament de la Fundació “la Caixa” amb el codi de projecte HR20-00411
 
LOT NÚM. 9:  Subministrament i instal·lació d’ampliació d’emmagatzematge per al projecte 3D’omics pel CNAG-CRG
El sistema d’emmagatzemament inclòs en aquest lot forma part d’un projecte que ha rebut finançament del programa d’investigació i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea en virtut de l’acord de subvenció n. 101000309
 

CRG02/22
12-Apr-2022

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D’UN MICROSCOPI D’ALTA RESOLUCIÓ AMB SISTEMA DE MICROFLUIDICA INTEGRAT PEL CNAG-CRG

L’objecte del present contracte està finançat amb els fons del National Institute of Allergy and Infectious Diseases of the National Institutes of Health under Award Number 1RM1HG011016.

Pages