Suppliers

SuppliersSuppliers

CRG01/22
24-Feb-2022

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D’UN EQUIP DE LITOGRAFIA ÒPTICA A ESCRIPTURA DIRECTA A DOBLE LONGITUD D’ONADA PEL DISENY DE DISPOSITIUS A ALTA VELOCITAT I GRAN TAMANY PEL CRG

L’objecte del present contracte està finançat pel Consell Europeu d’investigació (ERC) en el marc del programa d’investigació i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea (acord de subvenció num. 951430), Acrònim: BIOMECANET.
 

CRG16/21
05-Apr-2022

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D’UN SISTEMA AUTOMATITZAT INTEGRAT PER SINGLE CELL SEPARATION, BARCODING I CONSTRUCCIÓ DE LLIBRERIES DE SCRNA-SEQ PEL CNAG-CRG

L’objecte del present contracte està finançat en un 50% pels Fons Europeus de desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, dins del Projecte de grans equipaments de laboratori per implementar noves aplicacions, IU16-007022 en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 per la potenciació de les Grans Infraestructures Científiques i Tecnològiques amb la participació de la Generalitat de Catalunya, éssent el 50% restant finançat amb fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya.

Les parts signants del contracte hauran de donar compliment a les obligacions en matèria d’informació i comunicació regulades en l’annex XII, apartat 2.2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, el qual regula les responsabilitats dels beneficiaris en relació a mesures d’informació i comunicació destinades al públic.

CRG12/21
03-Aug-2021

SUBMINISTRAMENT D’UN SISTEMA D’ELECTROFORESI CAPIL.LAR DE CAMP POLSAT PEL CNAG-CRG

L’objecte del present contracte està finançat en un 50% per Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, dins del Projecte de grans equipaments de laboratori per implementar noves aplicacions, IU16-007022 en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 per a la potenciació de les Grans Infraestructures Científiques i Tecnològiques amb la participació de la Generalitat de Catalunya, essent el 50% restant finançat amb fons interns del Centre provinents de la Generalitat de Catalunya.

CRG10/21
02-Aug-2021

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D’UN CITOMETRE SEPARADOR I ANALITZADOR CEL.LULAR D’ALT RENDIMENT AMB UNITAT DE SEPARACIÓ EN CÈL.LULA ÚNICA PEL CNAG-CRG

L’objecte del present contracte està finançat en un 50% pels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, dins del Projecte de grans equipaments de laboratori per implementar noves aplicacions, IU16-007022 en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 per a la potenciació de les Grans Infraestructures Científiques i Tecnològiques amb la participació de la Generalitat de Catalunya, sent el 50% restant finançat amb fons interns del Centre provinents de la Generalitat de Catalunya

CRG09/21
01-Jun-2021

SUBMINISTRAMENT D’UN SISTEMA D’ELECTROFORESI CAPIL.LAR DE CAMP POLSAT PEL CNAG-CRG

L’objecte del present contracte està finançat en un 50% per Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, dins del Projecte de grans equipaments de laboratori per implementar noves aplicacions, IU17-IU16-007022 en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 per a la potenciació de les Grans Infraestructures Científiques i Tecnològiques amb la participació de la Generalitat de Catalunya, essent el 50% restant finançat amb fons interns del Centre provinents de la Generalitat de Catalunya.

CRG08/21
22-Oct-2021

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN NOU SEQÜENCIADOR D'ADN A GRAN ESCALA PEL CENTRE NACIONAL D'ANÀLISI GENÒMICA (CNAG-CRG), PART DEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG), PEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN NOU SEQÜENCIADOR D'ADN A GRAN ESCALA PEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG), I SUBMINISTRAMENT DE CONSUMIBLES DE LABORATORI ESPECÍFICS PELS LABORATORIS DEL CRG I CNAG-CRG

LOT 1: L'objecte d'aquest contracte es cofinança en un 50% pels Fons Europeus de desenvolupament regional (FEDER) de la Unió Europea, dins el Projecte de grans equipaments de laboratori per implementar noves aplicacions, IU16-007022 en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 per a la potenciació de les Grans Infraestructures Científiques i Tecnològiques amb la participació de la Generalitat de Catalunya, sent el 50% restant finançat amb fons interns de centre provinents de la Generalitat de Catalunya Les parts signants del contracte hauran de donar compliment a les obligacions en matèria d’informació i comunicació regulades en l’annex XII, apartat 2.2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, el qual regula les responsabilitats dels beneficiaris en relació a mesures d’informació i comunicació destinades al públic

LOT 2: L’objecte del present contracte podrà estar finançat amb la concessió de les ajudes de l’Agencia Estatal (Subprograma Estatal de Infraestructuras de Investigación y Equipamiento Científico-Técnico), en el marc del Plan Extraordinario Next Generation EU, «Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia» o, amb els fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya.

LOT 3: L’objecte del present contracte està finançat amb els fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya, del Ministeri de Ciència i Innovació, de l’Institut de Salud Carlos III, de la Comissió Europea i per fons obtinguts per la prestació de serveis científico-tècnics

CRG05/21
18-Jun-2021

Subministrament de kits de reactius i accessoris  específics de l’equip Chromium Controller per als laboratoris del CRG

L’objecte del present contracte està finançat amb els fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya,del Ministeri de Ciència i Innovació, de l’Institut de Salud Carlos III, de la Comissió Europea i per fons obtinguts per la prestació de serveis científico-tècnics.

CRG04/21
09-Apr-2021

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'UNA AMPLIACIÓ DE LA CAPACITAT COMPUTACIONAL DEL CLÚSTER DE COMPUTACIÓ CIENTÍFICA I DE L’ACTUALITZACIÓ DE SERVIDORS PER LA PLATAFORMA “RD-CONNECT” DEL CNAG-CRG

L’objecte del present contracte, per cadascun dels 4 lots,  es cofinança en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, dins el Projecte d’Ampliació de la capacitat de càlcul i d’emmagatzemament de dades massives de genòmica amb referència, IU16-006344 en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 per a la potenciació de les Grans Infraestructures Científiques i Tecnològiques amb participació de la Generalitat de Catalunya, essent el 50% restant cofinançat amb fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya.

CRG03/21
26-Feb-2021

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA SOLUCIÓ D'EMMAGATZEMATGE CIENTÍFIC PER AL CRG, EL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA SOLUCIÓ D'EMMAGATZEMATGE ESPECÍFIC PER LA UNITAT DE PROTEÒMICA DEL CRG, EL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA SOLUCIÓ D'EMMAGATZEMATGE ESPECÍFIC PER AL CNAG-CRG I L'AMPLIACIÓ DE LA XARXA HPC DEL CRG

L’objecte del present contracte està finançat de la següent manera:

El Lot 1 del present contracte es troba finançat en un 19.8296% amb fons interns del CRG provinents de la Generalitat de Catalunya i el 80.1704% restant està finançat per la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades) a través de l’acreditació ‘Centro de Excelencia Severo Ochoa 2017-2021’ SEV-2016-0571.

El Lot 2 del present contracte està cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, dins el Projecte de Creació i desenvolupament de la Plataforma de Proteòmica Biomèdica (Unitat CRG) per aplicacions biomèdiques i translacionals amb mitjans propis amb referència, IU16-015644 en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 per a la realització de projectes cooperatius de creació, construcció, adquisició i millora d'equipaments i plataformes científiques i tecnològiques compartides amb participació de la Generalitat de Catalunya, essent el 50% restant finançat amb fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya.

El Lot 3 del present contracte es cofinança en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, dins el Projecte d’Ampliació de la capacitat de càlcul i d’emmagatzemament de dades massives de genòmica amb referència, IU16-006344 en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 per a la potenciació de les Grans Infraestructures Científiques i Tecnològiques amb participació de la Generalitat de Catalunya, essent el 50% restant finançat amb fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya.

El Lot 4 del present contracte es troba finançat 100% amb fons interns del CRGprovinents de la Generalitat de Catalunya.

CRG13/20
05-Mar-2021

SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'UN «SISTEMA COMPOST PER UN ESPECTRÒMETRE DE MASSES (QUADRUPOL + TRAMPA IÒNICA ORBITAL + TRAMPA IÒNICA LINEAL), UN NANO-UHPLC I UN PAQUET INFORMÀTIC D'ANÀLISI DE DADES» PEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA

L’objecte del present contracte està finançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, dins el Projecte de Creació i desenvolupament de la Plataforma de Proteòmica Biomèdica (Unitat CRG) per aplicacions biomèdiques i translacionals amb mitjans propis amb referència, IU16-015644 en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 per a la realització de projectes cooperatius de creació, construcció, adquisició i millora d'equipaments i plataformes científiques i tecnològiques compartides amb participació de la Generalitat de Catalunya, essent el 50% restant finançat amb fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya

Pages