You are here

    • You are here:
    • Home > Transparency Portal

Transparency Portal

Transparency Portal

En compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i de la Ordre JUS/152/2018, de 12 de setembre, per la qual s’estableix el nivell de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d’utilitat pública als instruments de transparència establerts a la Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública, la Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG) fa pública la següent informació: 

Per més informació contactar: transparencia@crg.eu

Data d’actualització: 30/06/2019
Data de pròxima actualització: 31/12/2019
La informació de tots els apartats s’actualitza semestralment.