Suppliers

SuppliersSuppliers

CRG12/20
18-Dec-2020

Subministrament d'un sistema de cribratge avançat d'alt contingut (High Content Screening) automatitzada i un microscopi confocal de feix únic avançat pel CRG.

 

LOT 1: L’objecte del present contracte està finançat pel Consell Europeu de Recerca (ERC) en el marc del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea (acord de subvenció núm 852343, Acrònim: EPICAMENT, ERC-2019-STG).

LOT 2: L’objecte del present contracte es troba finançat per l’Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades) a través de l’acreditació ‘Centro de Excelencia Severo Ochoa 2017-2021’ SEV-2016-0571.

CRG07/20
25-Nov-2020

CONTRACTACIÓ HARMONITZADA – PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT.

CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D’UN SEQÜENCIADOR DE TERCERA GENERACIÓ BASAT EN NANOPORUS, SERVEI DE CERTIFICACIÓ DE QUALITAT DEL SERVEI, SUBMINISTRAMENT DE FUNGIBLE DE LABORATORI PromethION I FUNGIBLE DE LABORATORI GridION I MinION PEL CRG-CNAG.

El Lot nº 1 del present contracte es cofinança en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en el marc del Programa Operatiu FEDER Pluriregional d'Espanya (POPE) 2014-2020, essent el 50% restant de l’objecte del contracte cofinançat amb els fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya. Les parts signants del contracte hauran de donar compliment a les obligacions en matèria d’informació i comunicació regulades en l’annex XII, apartat 2.2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, el qual regula les responsabilitats dels beneficiaris en relació a mesures d’informació i comunicació destinades al públic.

Els Lots nº 2 , nº 3 i nº 4, es financen amb els fons interns del centre provinents de fons obtinguts per la prestació dels serveis cientificotècnics del CRG.

CRG06/20
03-Jul-2020

SUBMINISTRAMENT DE DOS MICROSCOPIS CONFOCALS DE FEIX ÚNIC AVANÇAT I UN DETECTOR D'IMATGE DE TEMPS DE VIDA DE FLUORESCÈNCIA PER ACTUALITZAR UN SISTEMA DE MICROSCOPIA CONFOCAL PER A LA UNITAT DE MICROSCOPIA AVANÇADA DEL CRG

LOTS 1 i 2: Cofinançat al 50% amb fons interns CRG  + 50% FEDER EQC2019-005830-P

L’objecte del present contracte està co-finançat, per una part, amb el finançament del “Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 - Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 (referencia del proyecto de infraestructura (MCI-AEI): EQC2019-005830-P)” i, per altra part, amb els fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya. Les parts signants del contracte hauran de donar  compliment a les obligacions en matèria d’informació i comunicació regulades en l’annex XII, apartat 2.2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, el qual regula les responsabilitats dels beneficiaris en relació a mesures d’informació i comunicació destinades al públic.

LOT 3: L’objecte del present contracte es troba finançat per fons interns del CRG provinents de la Generalitat de Catalunya.

CRG04/20
22-Jun-2020

SUBMINISTRAMENT PER LA RENOVACIÓ DEL PARC D´ORDINADORS PERSONALS DEL CRG

L’objecte del present contracte es troba finançat per fons interns del CRG provinents de la Generalitat de Catalunya, així com pels projectes competitius dels grups de recerca que sol·licitin l’adquisició dels equips informàtics objecte de contractació.

CRG03/20
01-Jul-2020

SUBMINISTRAMENT DE KITS DE REACTIUS I ACCESSORIS ESPECÍFICS DE L'EQUIP CHROMIUM CONTROLLER PER ALS LABORATORIS DE LA FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA

L’objecte  del  present  contracte  està  finançat  amb  els  fons  interns  del  centre provinents de la Generalitat de Catalunya,del Ministeri de Ciència i Innovació, de l’Institut de Salud Carlos III, de la Comissió Europea i per fons obtinguts per la prestació de serveis científico-tècnics.

CRG01/20
09-Jun-2020

SUBMINISTRAMENT DE CONSUMIBLES DE LABORATORI ESPECÍFICS DE SEQÜENCIACIÓ PELS LABORATORIS DE LA FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)

L’objecte del present contracte està finançat amb els fons interns del Centre provinents de la Generalitat de Catalunya, del Ministeri de Ciència i Innovació, de l’Institut de Salud Carlos III, de la Comissió Europea i per fons obtinguts per la prestació de serveis científico-tècnics.

CRG12/19
20-Nov-2019

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN CITÒMETRE ANALITZADOR ESPECTRAL PER A LA UNITAT DE CITOMETRIA DE FLUX DEL CRG

El present contracte es troba finançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, dins el Projecte de Creació i desenvolupament de la Plataforma de Proteòmica Biomèdica (Unitat CRG) per aplicacions biomèdiques i translacionals amb referència, IU16-015644 en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 per a la realització de projectes cooperatius de creació, construcció, adquisició i millora d'equipaments i plataformes científiques i tecnològiques compartides amb participació de la Generalitat de Catalunya, essent el 50% restant finançat amb fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya, la Fundació la Caixa i col·laboradors del projecte.

CRG11/19
22-Nov-2019

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN NOU INSTRUMENT DE SEQÜENCIACIÓ D’ADN D'ÚLTIMA GENERACIÓ PER AL CENTRE NACIONAL D'ANÀLISI GENÒMICA (CNAG), PART DEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)

    

L’objecte del present contracte està cofinançat de la següent manera: en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu de Creixement Intel·ligent, 2014-2020, Feder-MCIU (PROJECTE 006818), Referència Oficial ICTS-2017-04-CRG-2; essent el 50% restant cofinançat amb fons interns del centre, provinents de la prestació de serveis científico-tècnics.

CRG10/19
21-Oct-2019

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’UNA PLATAFORMA ROBÒTICA DE PIPETEIG I MANEIG DE LÍQUIDS PER AL CRG.

 

 

L’objecte del present contracte està finançat amb els fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya

CRG05/19
09-Jul-2019

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA AMPLIACIÓ DE LA CAPACITAT D'EMMAGATZEMATGE DEL CLÚSTER DE COMPUTACIÓ CIENTÍFICA DEL CNAG - CRG

L’objecte del present contracte està finançat de la següent manera:

Lot núm. 1 del present contracte: es cofinança en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, dins el Projecte d’Ampliació de la capacitat de càlcul i d’emmagatzemament de dades massives de genòmica amb referència, IU16-006344 en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 per a la potenciació de les Grans Infraestructures Científiques i Tecnològiques amb participació de la Generalitat de Catalunya, essent el 50% restant cofinançat amb fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya.

Lots núm. 2, 3 i 4 del present contracte: amb els fons interns del centre provinents del projecte del ISCIII del Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades - ISCIII.

Pages