Services

Services

CRG09/20
21-Jul-2020

SERVEI DE SUPORT I MANTENIMENT DE MICROSCOPIS CONFOCALS, MULTIFOTÓ I STED DE LA UNITAT DE MICROSCOPIA ÒPTICA AVANÇADA DEL CRG

L’objecte del present contracte està finançat amb els fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya i per fons obtinguts per la prestació de serveis científico-tècnics.

CRG08/20
07-Aug-2020

SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ, CAE I SEGURETAT I SALUT EN OBRA PER LA FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA

CRG06/20
03-Jul-2020

SUBMINISTRAMENT DE DOS MICROSCOPIS CONFOCALS DE FEIX ÚNIC AVANÇAT I UN DETECTOR D'IMATGE DE TEMPS DE VIDA DE FLUORESCÈNCIA PER ACTUALITZAR UN SISTEMA DE MICROSCOPIA CONFOCAL PER A LA UNITAT DE MICROSCOPIA AVANÇADA DEL CRG

LOTS 1 i 2: Cofinançat al 50% amb fons interns CRG  + 50% FEDER EQC2019-005830-P

L’objecte del present contracte està co-finançat, per una part, amb el finançament del “Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 - Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 (referencia del proyecto de infraestructura (MCI-AEI): EQC2019-005830-P)” i, per altra part, amb els fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya. Les parts signants del contracte hauran de donar  compliment a les obligacions en matèria d’informació i comunicació regulades en l’annex XII, apartat 2.2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, el qual regula les responsabilitats dels beneficiaris en relació a mesures d’informació i comunicació destinades al públic.

LOT 3: L’objecte del present contracte es troba finançat per fons interns del CRG provinents de la Generalitat de Catalunya.

CRG05/20
27-Jul-2020

SERVEI DE SUPORT I MANTENIMENT DELS ANALITZADORS I SEPARADORS CEL.LULARS DE LA UNITAT DE CITOMETRIA DE FLUX CRG-UPF

CRG02/20
03-Mar-2020

SERVEI D’ANOTACIÓ D’ALT RENDIMENT DEL GENOMA HUMÀ I DE RATOLÍ A PARTIR DE FRAGMENTS LLARGS DE cDNA UTILITZANT SISTEMES DE SEQÜENCIACIÓ DE TERCERA GENERACIÓ PEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA

CRG09/19
28-Jun-2019

SERVEIS D’EXECUCIÓ D’UN PROJECTE DE DIÀLEG PÚBLIC SOBRE L’ESTRATÈGIA DE RECERCA DEL CRG

L’objecte del present contracte està finançat amb els fons provinents del projecte europeu ORION nº 741527, provinents de la Comissió Europea, dins el programa de recerca e innovació de la Unió Europea Horizon 2020

CRG08/19
30-Jul-2019

SERVEI DE SUPORT I MANTENIMENT DELS ESPECTRÒMETRES DE MASSES, DEL HPLC I DEL SOFTWARE D’ANÀLISI DE DADES DE LA UNITAT DE PROTEÒMICA DEL CRG

CRG06/19
20-May-2019

SERVEIS DE MANTENIMENT I REPARACIÓ DELS EQUIPS CIENTÍFICS DE LA FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA

CRG04/19
15-May-2019

SERVEI DE SÍNTESIS D'OLIGONUCLEÒTIDS PELS LABORATORIS DEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG).

CRG03/19
12-Apr-2019

SERVEI DE CALIBRACIÓ DE PIPETES, CALIBRACIÓ DE TERMOCICLADORS I INCUBADORS PER AL CENTRE NACIONAL D'ANÀLISI GENÒMICA (CNAG-CRG) PART DEL CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG).

Pages