You are here

    • You are here:
    • Home > PUBLIC TENDERS

PUBLIC TENDERS

PUBLIC TENDERSPUBLIC TENDERS

CRG Contracting Body

Òrgan de contractació del CRG
Portable Document Format

Public Contracts

There are 3 types of public contracts:

The access to the Procurement Platform of the Government of Catalonia is as follows:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqC...

Non-working days 2023
Non-working days 2024

Contact email

concursos@crg.eu

 

COMUNICAT D’ESCISSIÓ PARCIAL DEL CRG RESPECTE A LA UNITAT PRODUCTIVA CENTRO NACIONAL DE ANÁLISIS GENÓMICO (CNAG) A FAVOR DEL CONSORCIO CNAG

Mitjançant el present comunicat els informem que a partir del dia 1 de juliol de 2023 es produirà la subrogació, per part del Consorcio CNAG, de tots els drets i obligacions que el CRG mantenia respecte a la Unitat CNAG. A partir de l’esmentada data i a tots els efectes, serà el Consorcio CNAG el que, a l’empara de les disposicions legals, assumirà els compromisos i executarà els drets que, fins a aquesta data corresponien al CRG, en relació als següents contractes: CRG11/18 (Lot 2); CRG07/20 (Lot 2); CRG08/21 (Lot 3); CRG11/21 (Lot 2); CRG08/22 (Lot 1); CRG08/22 (Lot 2); CRG08/22 (Lot 3); CRG08/22 (Lot 4); CRG08/22 (Lot 7); CRG08/22 (Lot 9); CRG08/22 (Lot 10); CRG08/22 (Lot 11).