Works

WorksWorks

CRG13/19
11-Dec-2019

OBRES DE DE REFORMA D’UN LABORATORI A SALA DE CULTIUS EN ELS ESPAIS DEL CRG-CNAG

L’objecte del present contracte està cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, dins del Projecte FEDER Catalunya 2014-2020 per a la potenciació de les Grans Infraestructures Científiques i Tecnològiques amb participació de la Generalitat de Catalunya, amb referència IU16-007022, essent el 50% restant de l’objecte del contracte cofinançat amb els fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya. Les parts signants del contracte hauran de donar  compliment a les obligacions en matèria d’informació i comunicació regulades en l’annex XII, apartat 2.2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, el qual regula les responsabilitats dels beneficiaris en relació a mesures d’informació i comunicació destinades al públic

CRG07/19
04-Jun-2019

OBRES DE REFORMA DE LES CAMBRES FREDES I DE CONGELACIÓ EN ELS ESPAIS DEL CRG-CNAG

Finançament: L’objecte del present contracte està cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, dins del Projecte FEDER Catalunya 2014-2020 per a la potenciació de les Grans Infraestructures Científiques i Tecnològiques amb participació de la Generalitat de Catalunya, amb referència IU16-007022, essent el 50% restant de l’objecte del contracte cofinançat amb els fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya. Les parts signants del contracte hauran de donar compliment a les obligacions en matèria d’informació i comunicació regulades en l’annex XII, apartat 2.2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, el qual regula les responsabilitats dels beneficiaris en relació a mesures d’informació i comunicació destinades al públic.

CRG08/18
11-Jun-2018

OBRES DE REFORMA EN ELS ESPAIS DEL CRG I DE SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER LABORATORI

Finançament: L’objecte del present contracte està cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, dins del Projecte d’Adequació de serveis, espais i instal.lacions per a la EMBL Outstation (Local Partnership EMBLCRG) amb referència 2015 FEDER/S-18, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en creixement i ocupació, essent el 50% restant de l’objecte del contracte cofinançat amb els fons interns del centre provinents de la Generalitat de Catalunya.

CRG02/17
10-Feb-2017

OBRES DE REFORMA DE LA SALA 526 I DE L'ÀREA 512 DE LA PLANTA 5a. SUD DEL CRG

UNIÓN EUROPEA
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
CRG07/16
04-Aug-2016

OBRES DE REFORMA A LA PLANTA 5 SUD DEL CRG

CRG15/15
20-Oct-2015

OBRES DE CONSTRUCCIÓ I REFORMA A LA PLANTA 6 DEL CRG

    

UNIÓN EUROPEA
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
CRG03/14
20-May-2014

OBRES DE CONSTRUCCIÓ I HABILITACIÓ D'ESPAIS A LES INSTAL·LACIONS DEL CRG

UNIÓN EUROPEA
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL