2. INFORMACIÓ ECONÒMICA, COMPTABLE I PATRIMONIAL

2. INFORMACIÓ ECONÒMICA, COMPTABLE I PATRIMONIAL

Pressupostos

Els pressupostos aprovats per l'exercici 2018 es troben continguts al següent document:

PRESSUPOST APROVAT CRG 2017

Instrucció de la DGP i la IG de prórroga dels pressupostos ’17 de la GenCat

Els pressupostos executats i liquidats per l'exercici 2017 es troben continguts al següent document:

PRESSUPOST EXECUTAT I LIQUIDAT CRG 2017

Els indicadors de memòria per l'any 2017 són els següents:

INDICADORS MEMORIA 2017

Comptes Anuals

Els Comptes Anuals del CRG corresponents a l'any 2017 es poden consultar al següent document:

ANNUAL ACOOUNTS 2017 (PDF)

A part dels Comptes Anuals auditats, l'entitat no disposa d'informes addicionals d'auditoria de comptes i fiscalització.

Inventari de béns mobles i immobles

El CRG no disposa de béns immobles de la seva propietat. Per tal de portar a terme la seva activitat el centre ha formalitzat dos contractes d'arrendament, un amb el Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona i un altre amb la Fundació Parc Científic de Barcelona, així com un contracte de concessió administrativa amb la Universitat Pompeu Fabra.

La informació sobre els esmentats contractes queda recollida en el següent document:

CONTRACTES BÉNS IMMOBLES

Es consideren béns mobles de valor especial aquells adquirits pel CRG per un valor igual o superior a 221.000 euros. La relació dels béns mobles indicats es pot consultar en el document adjunt.

BÉNS MOBLES DE VALOR ESPECIAL

Respecte a la contractació patrimonial, a continuació es presenta la informació relativa als contractes d'arrendament i de concessió administrativa relatius a béns immobles i que es troben vigents a data actual.

CONTRACTES BÉNS IMMOBLES