2. INFORMACIÓ ECONÒMICA, COMPTABLE I PATRIMONIAL

2.	INFORMACIÓ ECONÒMICA, COMPTABLE I PATRIMONIAL2. INFORMACIÓ ECONÒMICA, COMPTABLE I PATRIMONIAL

Pressupostos

La Generalitat no ha aprovat el pressupost per al 2021. A continuació podeu consultar els documents que contenen l'acord de pròrroga del pressupost aprovat per al 2020.

Els pressupostos aprovats pel CRG es troben continguts als següents documents:

La Generalitat de Catalunya no ha aprovat pressupostos per al 2018 ni per al 2019. A continuació es poden consultar els documents mitjançant els quals s'acorda la pròrroga dels pressupostos aprovats pel 2017:   

Els pressupostos executats i liquidats pel CRG es troben continguts als següents documents:

Els indicadors de memòria són els següents:

Comptes Anuals

Els Comptes Anuals del CRG es poden consultar als següents documents:

A part dels Comptes Anuals auditats, l'entitat no disposa d'informes addicionals d'auditoria de comptes i fiscalització.

Inventari de béns immobles, béns mobles i gestió del patrimoni

En quant al patrimoni immobiliari, el CRG no disposa de béns immobles de la seva propietat. Per tal de portar a terme la seva activitat el centre ha formalitzat els contractes d’arrendament que es detallen a continuació:

En quant als béns mobles del CRG, es consideren de valor especial aquells adquirits pel CRG per un valor igual o superior al llindar econòmic mínim establert pels contractes de subministrament harmonitzats. La relació dels béns mobles indicats es pot consultar en els següents documents adjunts:

Informes Control Financer

 

Data d'actualització: 31/12/2022
Termini propera actualització: 08/07/2023