1. INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA

1.	INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA1. INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA

Informació institucional

El Centre de Regulació Genòmica (CRG) és un institut internacional de recerca biomèdica d’excel·lència, creat el juliol de l’any 2000. És una fundació sense ànim de lucre finançada per la Generalitat de Catalunya a través del departament d’Empresa i de Coneixement i del departament de Salut, el Ministeri de Ciència i Innovació i la Fundació "la Caixa", i inclou la participació de la Universitat Pompeu Fabra.

La missió del CRG és descobrir i fer avançar el coneixement en benefici de la societat, la salut pública i la prosperitat econòmica.

El CRG creu que la medicina del futur depèn de la ciència innovadora del present. Això requereix un equip científic interdisciplinari centrat en comprendre la complexitat de la vida, des del genoma fins a la cèl·lula i un organisme sencer, i la seva interacció amb l'entorn, oferint una visió integrada de les malalties genètiques.

El CRG és un centre únic a Espanya, i es basa en un model de recerca d’organització innovadora. Els caps de grup del CRG són contractats internacionalment i reben tot el suport del centre per formar i dirigir els seus grups. Comissions d'avaluació externes, formades per líders mundials de les diferents àrees, els avalua. El resultat d’aquestes avaluacions condiciona el futur dels científics del CRG, sense tenir en compte si tenen contractes de llarga durada o per temps limitat. D’aquesta manera, es garanteix la mobilitat i la renovació de la plantilla.

Organigrama i òrgans de govern

El CRG està liderat pel seu director, en Luis Serrano. El director és seleccionat i avaluat per una comissió d'avaluació externa i reporta al Patronat. El gerent és en Joan Vives, qui també reporta al Patronat. El gerent és responsable de la gestió organitzativa, legal i econòmica del CRG i dels caps de l'equip d'administració i suport a la recerca. 

El Patronat, l'òrgan de govern del CRG, és responsable de supervisar les activitats científiques, aprovar els fons operatius i garantir que s'acompleixen els objectius anuals. El Patronat està presidit pel Conseller de la Generalitat de Catalunya a càrrec de la ciència i està compost per membres externs que representen la Generalitat de Catalunya, el Ministeri de Ciència i Innovació, la UPF i la Fundació "la Caixa".

El comitè assessor extern del CRG es denomina Comitè Científic Assessor (SAB). El SAB està format per científiques i científics de reconegut prestigi internacional, amb una àmplia experiència científica, així com una vasta experiència en la gestió d’instituts de recerca, i inclou una persona amb experiència en transferència de tecnologia. El Consell Científic Assessor visita l’institut un cop l’any per exercir la seva funció consultiva. Un dels membres del Consell participarà a les comissions d'avaluació externes com a observador, per garantir la uniformitat de criteris en les avaluacions. El Consell en la seva totalitat també realitzará les seves aportacions als informes anuals d'avaluació sobre els programes científics, l'equip d'administració i el programa de serveis científics i tecnològics, desenvolupats per comissions internacionals, i elaborarà un informe pel Patronat. Els membres del Consell Científic Assessor tenen un mandat de 4 anys, que podrà renovar-se per un període addicional de 4 anys.

El Comitè de Direcció coordina les activitats de gestió, el pressupost, les polítiques de recursos humans, la remodelació d’espais, la logística, i l’execució del pla estratègic en la seva totalitat (p. ex.: aliances amb d’altres institucions).

El Comitè Científic discuteix, coordina i desenvolupa l’estratègia científica de l’institut, inclosa la contractació de nous Investigadors/es Principals i Responsables de Serveis Cientificotècnics.

L'organigrama d'aquí sota reflecteix l'estructura del CRG.

Equip Directiu

Els directius del CRG són el Director, Dr. Luis Serrano i el Gerent, Sr. Joan Vives.

Data d'actualització: 08/07/2022
Termini propera actualització: 08/07/2023

Constitució legal i estatuts

El CRG va ser legalment constituït l'any 2.000 a iniciativa de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra. Els Estatuts del CRG han estat adaptats als diferents canvis legislatius i als canvis estructurals produïts en el seu Patronat. L'escriptura de constitució i les escriptures d'adaptació i modificació dels Estatuts del centre es poden consultar a continuació:

Codi de Bon Govern i Bones Pràctiques de Gestió

El CRG disposa del Codi de Conducta i Bon Govern del centre on s’estableixen els principis que han de regir les actuacions dels empleats de CRG, inclosos els estudiants i els col·laboradors que disposin d’un acord de col·laboració amb el centre.

Igualment, el Codi estableix principis de Bon Govern a aplicar per part dels membres dels Òrgans de govern i executius del CRG.

El CRG també es troba adherit al Codi de Conducta dels centres CERCA, que defineix els principis d’actuació que han de garantir el compromís de bones pràctiques en l’àmbit científic i de gestió dels centres CERCA.

Informe de Govern Corporatiu del CRG

L’informe de govern corporatiu de l’entitat conté la informació relativa a la forma d’elecció i el funcionament dels seus òrgans de direcció, gestió i control, així com la seva estructura i relació interna.

Personal

El personal del CRG es troba classificat en diferents grups professionals consistents en personal de recerca, tècnics de recerca, personal administratiu i de suport, personal de serveis generals. Les diferents categories professionals es determinen en base a les característiques requerides del lloc de treball. La composició del personal del CRG d'acord amb els criteris indicats es pot consultar als documents publicats a continuació:

El CRG no disposa de personal adscrit provinent d'empreses privades amb caràcter permanent, en compliment d'allò establert a la legislació actual en matèria de transparència. Per altra part, el CRG no disposa d'òrgans de representació sindical ni de posicions d'alliberats sindicals.

Data d'actualització: 08/07/2022
Termini propera actualització: 08/07/2023

Memòria d'activitats

Per major informació sobre l'activitat científica dels programes de recerca a continuació es mostren les Memòries Anuals del CRG on queden recollits els principals objectius assolits tant a nivell científic com de gestió del centre.

Data d'actualització: 28/06/2023
Termini propera actualització: 01/07/2024

Convocatòries i ajuts atorgats

Les convocatòries de personal laboral es publiquen a la secció "Careers > Job opportunities"  de la pàgina web del CRG, amb l'objectiu de cobrir les necessitats de recursos humans del centre, una vegada efectuats els processos de selecció corresponents. Aquestes es troben classificades en ofertes de treball del CRG, ofertes per la Unitat CNAG-CRG i oferta en beques. A la vegada es fa difusió de les ofertes de feina de que disposen altres centres de recerca amb els que hi ha una estreta col·laboració amb el CRG.

Es pot accedir a secció "Careers > Job opportunities"  a través del següent enllaç: https://www.crg.eu/en/content/careers/job-opportunities

En cas de disposar de convocatòries de col·lectius específics, les posicions a cubrir es troben publicades a la secció "Careers > Job opportunities"  de la pàgina web del CRG: https://www.crg.eu/en/content/careers/job-opportunities

Les convocatòries d'ajuts i subvencions atorgats pel CRG es poden consultar als següents documents:

Els diferents resums de convocatòries d'ajuts i subvencions atorgats pel CRG es poden consultar a continuació:

Data d'actualització: 08/07/2022
Termini propera actualització: 08/07/2023