3. CONTRACTACIÓ PÚBLICA I CONVENIS

3.	CONTRACTACIÓ PÚBLICA I CONVENIS3. CONTRACTACIÓ PÚBLICA I CONVENIS

Contractació Pública

El CRG es troba subjecte a la legislació vigent en matèria de contractació pública per la seva qualitat de fundació pública integrant del sector públic de la Generalitat de Catalunya i a la seva consideració com a poder adjudicador.

L'objectiu de la regulació en matèria de contractació pública consisteix a garantir el compliment dels principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat, transparència en els procediments, concurrència, no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats, assegurant l'ús eficient de els fons públics mitjançant la selecció de l'oferta econòmicament més avantatjosa per al CRG.

Els contractes subjectes a regulació harmonitzada i no harmonitzada es regeixen per la Llei 9/2017, de 8 de noviembre, de Contractes del Sector Públic. Donant compliment al principi de publicitat que ha de regir els procediments de contractació pública, el nostre centre disposa del Perfil del Contractant del CRG i de l'accés a la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya, on es permet donar publicitat via Internet a les convocatòries de licitacions del CRG, la seva adjudicació i tota aquella informació rellevant relativa als contractes que se celebrin

A la pàgina web del CRG es disposa del Perfil del contractant de l'entitat:

https://www.crg.eu/en/content/public-tenders

L'accés a la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya és el següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=fundaci%C3%B3+centre+de+regulaci%C3%B3+gen%C3%B2mica&idCap=2268810&ambit=&

Convenis

El CRG formalitza convenis de col.laboració amb altres entitats de recerca i organismes que donen suport a l'activitat d'investigació del centre. A continuació es relacionen els resums dels llistats de convenis signats vigents per a cada anualitat:

 

Data d'actualització: 20/07/2020

Termini propera actualització: 31/12/2020