You are here

    • You are here:
    • Home > Compliance & Canal de Comunicacions

Compliance & Canal de Comunicacions

Compliance & Canal de ComunicacionsCompliance & Canal de Comunicacions

El CRG declara el seu compromís de fomentar una cultura corporativa basada en la integritat, l’ètica i el respecte pel dret, així com el compliment de la llei i la prohibició de comissió de fets delictius. Amb l’objectiu de promoure una cultura de compliment i prevenir i detectar qualsevol mena de conducta que pugui violar la llei o les polítiques internes de l’organització, el CRG disposa del Codi Ètic i de Bon Govern del CRG, del Pla i Declaració contra el Frau del CRG, de la Política de Compliance Penal del CRG i del Reglament del Canal de Comunicacions del CRG.

El Codi Ètic i de Bon Govern del CRG estableix el marc per al comportament professional esperat de tots els empleats, estudiants i col·laboradors del CRG. Així mateix, també estableix els principis de bon govern pels òrgans de govern i executius del CRG.

El Pla contra el Frau del CRG té l'objectiu de garantir que els fons corresponents a subvencions s’utilitzin de conformitat amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, la detecció i la correcció del frau, la corrupció, el doble finançament i els conflictes d'interès.

La Política de Compliance Penal del CRG declara el compromís de l’organització i les seves responsabilitats en matèria de compliance, les funcions del canal de comunicacions, el règim disciplinari, l'avaluació i jerarquització de riscos penals, el suport al model de gestió i la verificació periòdica del model. Aquesta política s’aplica a tots els empleats, directius, contractistes, proveïdors i tercers que tingui vincles amb el CRG en el desenvolupament de la seva activitat.

El Reglament del Canal de Comunicacions del CRG estableix el procediment de recepció i tractament de les comunicacions rebudes sobre conductes que puguin ser contraries a la llei o les polítiques internes de l’organització. El CRG ha dissenyat un canal intern d’informació com a via de comunicació segura i confidencial per tal que els informants puguin posar de manifest qualsevol irregularitat detectada en el desenvolupament de les seves funcions professionals, a través del formulari adjunt al Reglament del Canal de Comunicacions. El formulari es podrà fer arribar mitjançant la bústia de correu electrònic compliance@crg.eu , o mitjançant correu postal a la Fundació  Centre  de  Regulació Genòmica, Carrer Doctor Aiguader, número 88, Edifici PRBB, 08003 - Barcelona, a l'atenció del Comitè de Compliance.

Addicionalment, qualsevol situació de frau o corrupció al CRG de la que es tingui constància pot ser reportada mitjançant el canal extern d’informació de la Oficina Antifrau de Catalunya https://www.antifrau.cat/ca/es

Per altra part, existeix un canal intern d’informació específic en el cas que els fets que es vulguin posar de manifest tinguin relació amb situacions d’assetjament sexual i/o per raó de sexe, assetjament psicològic al treball o assetjament generat per qualsevol altra diferència (com ètnia, religió, discapacitat, etc.). El procediment de recepció i tractament de les comunicacions rebudes és l’establert al Protocol per la prevenció i gestió de l’assetjament del CRG. La comunicació podrà realitzar-se mitjançant l’enviament del formulari adjunt al protocol per correu electrònic o presencialment.