You are here

    • You are here:
    • Home > Compliance & Canal de Comunicacions

Compliance & Canal de Comunicacions

Compliance & Canal de ComunicacionsCompliance & Canal de Comunicacions

El CRG declara el seu compromís de fomentar una cultura corporativa basada en la integritat, l’ètica i el respecte pel dret, així com el compliment de la llei i la prohibició de comissió de fets delictius. Amb l’objectiu de promoure una cultura de compliment i prevenir i detectar qualsevol mena de conducta que pugui violar la llei o les polítiques internes de l’organització, el CRG disposa del Codi Ètic i de Bon Govern del CRG, del Pla i Declaració contra el Frau del CRG, de la Política de Compliance Penal del CRG i del Reglament del Canal de Comunicacions del CRG.

El Codi Ètic i de Bon Govern del CRG estableix el marc per al comportament professional esperat de tots els empleats, estudiants i col·laboradors del CRG. Així mateix, també estableix els principis de bon govern pels òrgans de govern i executius del CRG.

El Pla contra el Frau del CRG té l'objectiu de garantir que els fons corresponents a subvencions s’utilitzin de conformitat amb les normes aplicables, en particular, pel que fa a la prevenció, la detecció i la correcció del frau, la corrupció, el doble finançament i els conflictes d'interès.

La Política de Compliance Penal del CRG declara el compromís de l’organització i les seves responsabilitats en matèria de compliance, les funcions del canal de comunicacions, el règim disciplinari, l'avaluació i jerarquització de riscos penals, el suport al model de gestió i la verificació periòdica del model. Aquesta política s’aplica a tots els empleats, directius, contractistes, proveïdors i tercers que tingui vincles amb el CRG en el desenvolupament de la seva activitat.

El Reglament del Canal de Comunicacions del CRG estableix el procediment de recepció i tractament de les comunicacions rebudes sobre conductes que puguin ser contraries a la llei o les polítiques internes de l’organització. El CRG ha dissenyat un canal intern d’informació com a via de comunicació segura i confidencial per tal que els informants puguin posar de manifest qualsevol irregularitat detectada en el desenvolupament de les seves funcions professionals, a través del formulari adjunt al Reglament del Canal de Comunicacions. El formulari es podrà fer arribar mitjançant la bústia de correu electrònic compliance@crg.eu , o mitjançant correu postal a la Fundació  Centre  de  Regulació Genòmica, Carrer Doctor Aiguader, número 88, Edifici PRBB, 08003 - Barcelona, a l'atenció del Comitè de Compliance.

Per altra part, existeix un canal intern d’informació específic en el cas que els fets que es vulguin posar de manifest tinguin relació amb situacions d’assetjament sexual i/o per raó de sexe, assetjament psicològic al treball o assetjament generat per qualsevol altra diferència (com ètnia, religió, discapacitat, etc.). El procediment de recepció i tractament de les comunicacions rebudes és l’establert al Protocol per la prevenció i gestió de l’assetjament del CRG. La comunicació podrà realitzar-se mitjançant l’enviament del formulari adjunt al protocol per correu electrònic o presencialment.