You are here

    • You are here:
    • Home > El Programa Orfeu ha realitzat més de 20.000 tests PCR fins al dia d’avui

El Programa Orfeu ha realitzat més de 20.000 tests PCR fins al dia d’avui

NewsNEWS

22
May
Fri, 22/05/2020 - 09:38

El Programa Orfeu ha realitzat més de 20.000 tests PCR fins al dia d’avui

EN CASTELLANO/IN ENGLISH

El Centre de Regulació Genòmica (CRG), el Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica (CNAG-CRG), part del CRG, l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) i l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) han analitzat mes de 20.000 mostres amb la tècnica PCR fins al dia d’avui. 17.547 mostres han estat registrades en el node CRG i 5.248 en el node PCB.

Les anàlisis són part del Programa Orfeu, el sistema de detecció massiu impulsat per la Generalitat de Catalunya. A dia d’avui, el sistema públic de salut a Catalunya pot dur a terme fins a 17.000 tests PCR diàriament. Aquesta dada no inclou les capacitats que ofereix el Programa Orfeu, que pot processar fins a 4.000 mostres diàries.

Les mostres es processen cada dia en dos nodes de detecció massiva. El node del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) està coordinat pel CRG i l’altre node, al Parc Científic de Barcelona (PCB), està coordinat conjuntament per l’IRB Barcelona, l’IBEC i el Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica (CNAG-CRG).

El CRG ha publicat unes gràfiques que recullen el nombre de mostres registrades i processades fins al dia d’avui aquí, així com un resum gràfic del test pas a pas, que il·lustra el procés des de la recollida de la mostra fins a la validació de la prova per part d’un microbiòleg en un hospital.

Els dos nodes empren la tècnica PCR quantitativa en temps real (RT-PCR, segons les sigles en anglès) per buscar la presència de material genètic de coronavirus en les mostres. Mitjançant aquesta tècnica, pot detectar-se el nou coronavirus en persones infectades, incloses les asimptomàtiques, amb una gran fiabilitat. Això ajuda al sistema sanitari a detectar persones infectades i contribueix a la presa de decisions del govern per introduir mesures de desconfinament.

“El Programa Orfeu ha estat un gran repte, ja que ha requerit una col·laboració sense precedents entre el sistema de salut i de recerca, per desenvolupar una cadena logística a un ritme vertiginós,” diu Luis Serrano, director del CRG. “Ha valgut la pena. És una inversió essencial per saber qui està infectat, tot i no tenir símptomes de coronavirus, fet clau per desbloquejar les següents fases del desconfinament i tornar a una nova normalitat.”

“Els centres de recerca hem fet un gran esforç per posar a punt aquestes plataformes de detecció massiva i això reflecteix el nostre compromís amb la societat,” explica Francesc Posas, director de l’IRB Barcleona. “En les properes setmanes ja podrem reiniciar la nostra activitat científica habitual, per a combatre malalties com el càncer o la diabetis.”

“El Programa Orfeu ha mostrat tant l’esperit de compromís personal dels molts voluntaris disposats des del primer dia que manifestaren la seva total disponibilitat, com la capacitat de col·laboració i esforç comú entre personal tècnic, investigadors i centres per obtenir la màxima eficàcia” ressalta Josep Samitier, director de l’IBEC. “Des de l’IBEC, assumim aquesta activitat translacional, complementària a l’activitat de recerca relacionada amb la COVID-19, com a part del nostre compromís social”.

Les plataformes de detecció massiva de COVID-19, instal·lades als centres de recerca, han rebut el suport d’empreses com Tecan, Almirall, Eppendorf i Esteve, que han cedit equips fonamentals per a l’optimització del programa.

EN CASTELLANO

El Programa Orfeu realiza 20.000 test PCR hasta la fecha

El Centro de Regulación Genómica (CRG), el Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG-CRG), parte del CRG, el Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) y el Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC) han realizado mas de 20.000 muestras mediante la técnica PCR hasta la fecha. 17.547 muestras han sido registradas en el nodo CRG y 5.248 en el nodo PCB.

Los análisis son parte del Programa Orfeu, el sistema de detección masivo impulsado por la Generalitat de Catalunya. A fecha de hoy, el sistema público de salud en Cataluña puede llevar a cabo hasta 17.000 test PCR cada día. Esto no incluye las capacidades que ofrece el Programa Orfeu, que puede procesar hasta 4.000 muestras diarias. 

Las muestras se procesan cada día en dos nodos de detección masiva. El nodo del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB) está coordinado por el CRG y el otro nodo, en el Parque Científico de Barcelona (PCB), está coordinado conjuntamente por el IRB Barcelona, el IBEC y el Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG-CRG).

El CRG ha publicado unos gráficos que recogen el número de muestras registradas y procesadas en su nodo hasta la fecha aquí, así como un resumen gráfico del test paso a paso, que ilustra el proceso desde la recogida de la muestra hasta la validación de la prueba por parte de un microbiólogo en un hospital. 

Los dos nodos están usando la técnica PCR cuantitativa en tiempo real (RT-PCR por sus siglas en inglés) para buscar la presencia de material genético de coronavirus en las muestras. Mediante esta técnica, puede detectarse el nuevo coronavirus en personas infectadas, incluidas las asintomáticas, con una gran fiabilidad. Esto ayuda al sistema sanitario a detectar personas infectadas y contribuye a la toma de decisiones del gobierno para introducir medidas de desconfinamiento. 

“El Programa Orfeu ha sido un gran reto, ya que ha requerido una colaboración sin precedentes entre el sistema sanitario y de investigación para desarrollar una cadena logística a ritmo vertiginoso,” dice Luis Serrano, director del CRG. “Ha merecido la pena. Es una inversión esencial para saber quién está infectado, aunque no se tengan síntomas de coronavirus, algo clave para desbloquear las siguientes fases de desconfinamiento y volver a una nueva normalidad.”

“Los centros de investigación hemos hecho un gran esfuerzo para poner a punto estas plataformas de detección masiva y es un reflejo de nuestro compromiso con la sociedad,”explica Francesc Posas, director del IRB Barcelona. “En las próximas semanas ya podremos reiniciar nuestra actividad científica habitual, para combatir enfermedades como el cáncer o la diabetes.”

“El Programa Orfeu ha mostrado tanto el espíritu de compromiso personal de los muchos voluntarios dispuestos desde el primer día que manifestaron su total disponibilidad, como la capacidad de colaboración y esfuerzo común entre personal técnico, investigadores y centros para obtener la máxima eficiencia” resalta Josep Samitier, director del IBEC. “Desde IBEC, asumimos esta actividad translacional, complementaria a la actividad de investigación relacionada con el COVID-19, como parte de nuestro compromiso social”.

IN ENGLISH

The Orfeu Programme has carried out 20,000 PCR tests to date

The Centre for Genomic Regulation (CRG), the Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG-CRG), part of the CRG, the Institute for Research in Biomedicine (IRB Barcelona) and the Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC) have carried out more than 20,000 PCR tests to date. 17,547 samples have been registered in the CRG node and 5,248 in the PCB node.

The tests are part of the Orfeu Programme, the Government of Catalonia’s mass coronavirus screening service. The Catalan public health system can currently do up to 17,000 PCR tests every day, not including the Orfeu Programme’s capacity of processing 4,000 samples per day.

There are two nodes of mass detection where the samples are processed each day. One is at the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB) and is coordinated by the CRG and the other in the Barcelona Science Park (PCB), which is jointly coordinated by IRB Barcelona, ​​IBEC and the Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG-CRG).

The CRG has published the the number of samples registered and processed in its node to date in a dashboard here, as well as a graphical summary of the step-by-step test, which illustrates the process from sample collection to the validation of the test by a microbiologist in a hospital.

Both nodes use real-time quantitative PCR (RT-PCR) to look for the presence of the coronavirus’ genetic material in the samples. This is the most reliable way of detecting infected people, including those without symptoms. The health system can detect and isolate these cases, helping the government introduce the progressive de-escalation of lockdown measures.

"The Orfeu programme has been a great challenge, requiring an unprecedented collaboration between our healthcare and research systems to develop a logistical chain at breakneck speed," says Luis Serrano, director of the CRG. "It was worth it. It is an essential investment to find out who is infected, even if they do not have symptoms of coronavirus, something key to unlock the following stages of deconfinement and the return to a new normal.”

"The research centres have made a great effort to fine-tune these mass detection platforms, which is a reflection of our commitment to society," explains Francesc Posas, director of IRB Barcelona. "In the coming weeks we will be able to restart our usual scientific activity, to combat diseases such as cancer or diabetes."

"The Orfeu Programme has shown both the spirit of personal commitment of our many volunteers, who from the first day expressed their total availability, as well as the capacity for collaboration and common effort among technical personnel, researchers and centres to obtain maximum output", highlights Josep Samitier, director of IBEC. "From IBEC, this activity complementary to our COVID-19 research as part of our wide commitment to society."