You are here

  • You are here:
  • Home > EASI Genomics: an EU-funded project to provide free-of-charge access to sequencing technologies

EASI Genomics: an EU-funded project to provide free-of-charge access to sequencing technologies

NewsNEWS

25
Mar
Mon, 25/03/2019 - 14:58

EASI Genomics: an EU-funded project to provide free-of-charge access to sequencing technologies

New project in the field of genomics

EN ESPAÑOL - EN CATALÀ

 • EASI Genomics was launched on the 1st February 2019 and opens its 1st call for proposal today.
 • Sixteen project partners gathered on 18th February 2019 for the kick-off meeting of EASI Genomics, a new European funded project to provide easy access to sequencing technologies and analysis to researchers.
 • In addition to providing free-of-charge transnational access to advanced sequencing technologies, EASI-Genomics aims at building a community of practice which leverages advanced sequencing technologies beyond country and sector borders to tackle global challenges in science.

The European Advanced infraStructure for Innovative Genomics (EASI-Genomics), a project funded under the European Union’s research and innovation programme Horizon 2020, will provide researchers free-of-charge access to cutting-edge European genomics facilities. EASI-Genomics joins 16 academic and industrial partners to support diverse genomics project from study design, over state-of-the-art sequencing to bioinformatic analysis. EASI-Genomics is an infrastructure project with a total budget of 10 million € that will handle between 150 and 300 projects over a period of 4 years. Ivo Gut from the Centro Nacional de Análisis Genómico of the Centre for Genomic Regulation (CNAG-CRG) coordinates the project.

The first call for proposals will focus on sequencing of ancient DNA from archaeological samples, analysis of microbiomes that study the diversity and particularities of populations of microorganisms related to diseases, the study of genetic material at single cell level, and epigenetic modifications of genetic material and its organisation in human diseases. This first call is launched today, 25th March (www.easi-genomics.eu). EASI-Genomics represents a great opportunity for researchers to access high-end sequencing services delivered by European genomics infrastructures of excellence free-of-charge.

The project started with a kick-off meeting on 18th and 19th February 2019 in Barcelona, Spain. Apart from providing easy and seamless access to cutting-edge DNA sequencing technologies to researchers from academia and industry, EASI-Genomics will support scientists to ensure compliance with the latest European and national ethical and legal requirements, secure data management and data sharing. EASI-Genomics aims at building a community of practice which leverages advanced sequencing technologies beyond country and sector borders to tackle global challenges in science.

Research institution partners of EASI Genomics:

For more information and interviews, please, contact: Gloria Lligadas, Head of Communications & PR, Centre for Genomic Regulation (CRG) – gloria.lligadas@crg.eu – Tel. +34 933160153 – Mobile +34608550788

Funding acknowledgements: This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 824110


EN ESPAÑOL

Nuevo proyecto en el campo de la genómica

EASI-Genomics: un proyecto financiado por la UE para proporcionar acceso gratuito a tecnologías de secuenciación

 • EASI-Genomics se inició el 1 de febrero de 2019 y abre su primera convocatoria de proyectos hoy.
 • Los dieciséis socios del proyecto se reunieron los pasados 18 y 19 de febrero de 2019 para la reunión de lanzamiento de EASI-Genomics, un nuevo proyecto financiado por Europa para proporcionar a los investigadores un acceso fácil a tecnologías de secuenciación y análisis.  
 • Además de proporcionar acceso transnacional gratuito a tecnologías de secuenciación avanzadas, EASI-Genomics tiene como objetivo crear una comunidad de práctica que pueda aprovechar las tecnologías de secuenciación avanzadas más allá de las fronteras nacionales y sectoriales para hacer frente a los desafíos mundiales de la ciencia.

El proyecto European Advanced infraStructure for Innovative Genomics (EASI-Genomics) financiado por el programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea, Horizon 2020, proporcionará a los investigadores acceso gratuito a diversas instalaciones genómicas europeas de vanguardia. EASI-Genomics reúne a 16 socios académicos e industriales para dar apoyo a diversos proyectos de genómica desde el diseño del estudio, pasando por la secuenciación más avanzada, hasta el análisis bioinformático. EASI-Genomics es un proyecto de infraestructura con un presupuesto total de 10 millones de euros que dará servicio a entre 150 y 300 proyectos durante un período de 4 años. El proyecto lo coordina Ivo Gut del Centro Nacional de Análisis Genómico del Centro de Regulación Genómica (CNAG-CRG).

La primera convocatoria de proyectos se centrará en la secuenciación de ADN antiguo a partir de muestras arqueológicas, el análisis de microbiomas para el estudio de la diversidad y las particularidades de las poblaciones de microorganismos relacionados con enfermedades, el estudio del material genético a nivel de células individuales, y las modificaciones epigenéticas y en la organización del material genético en enfermedades humanas. La primera convocatoria se abre hoy 25 de marzo (www.easi-genomics.eu). EASI-Genomics representa una gran oportunidad para que los investigadores accedan a servicios de secuenciación de alta calidad proporcionados por infraestructuras europeas de análisis genómico sin coste económico.

El proyecto mantuvo su reunión de lanzamiento los pasados 18 y 19 de febrero en Barcelona. Además de proporcionar un acceso fácil y fluido a tecnologías de secuenciación de ADN de vanguardia para investigadores del mundo académico y la industria, EASI-Genomics ayudará a los científicos a garantizar el cumplimiento de los requisitos éticos y legales europeos y nacionales, la gestión segura de datos y el intercambio de datos. EASI-Genomics tiene como objetivo construir una comunidad de práctica que aproveche las tecnologías de secuenciación avanzadas más allá de las fronteras nacionales y sectoriales para hacer frente a los desafíos mundiales de la ciencia.

Instituciones de investigación participantes en EASI-Genomics:

Para más información y entrevistas, por favor, contactad a: Gloria Lligadas, Directora de Comunicación y RRPP, Centro de Regulación Genómica (CRG) – gloria.lligadas@crg.eu – Tel. +34 933160153 – Móvil +34608550788

Información sobre la financiación de este proyecto: Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación y desarrollo de la Unión Europea Horizonte 2020, bajo el contrato de ayuda número 824110


EN CATALÀ

Nou projecte en el camp de la genòmica

EASI-Genomics: un projecte finançat per la UE per proporcionar accés gratuït a tecnologies de seqüenciació

 • EASI-Genomics es va iniciar l’1 de febrer de 2019 i obre la seva primera convocatòria de projectes avui.
 • Els setze socis del projecte es reuniren els passats 18 i 19 de febrer a la reunió de llançament d’EASI-Genomics, un nou projecte finançat per Europa per proporcionar als investigadors un accés fàcil a tecnologies de seqüenciació i anàlisi.   
 • A més de proporcionar accés transnacional gratuït a tecnologies de seqüenciació avançades, EASI-Genomics té com a objectiu crear una comunitat de pràctica que pugui aprofitar les tecnologies de seqüenciació avançades més enllà de les fronteres nacionals i sectorials per fer front als grans reptes mundials de la ciència.

El projecte European Advanced infraStructure for Innovative Genomics (EASI-Genomics) finançat pel programa marc de recerca i innovació de la Unió Europea, Horizon 2020, proporcionarà als investigadors accés gratuït a diverses instal·lacions genòmiques europees capdavanteres. EASI-Genomics reuneix 16 socis acadèmics i industrials per recolzar diversos projectes de genòmica, des del disseny de l’estudi, passant per la seqüenciació més avançada, fins a l’anàlisi bioinformàtic. EASI-Genomics és un projecte d’infraestructura amb un pressupost total de 10 milions d’euros que donarà servei a entre 150 y 300 projectes durant un període de 4 anys. El projecte el coordina Ivo Gut del Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica del Centre de Regulació Genòmica (CNAG-CRG).

La primera convocatòria de projectes se centrarà en la seqüenciació d’ADN antic a partir de mostres arqueològiques, l’anàlisi de microbiomes per a l’estudi de la diversitat i les particularitats de les poblacions de microorganismes relacionats amb malalties, l’estudi del material genètic a nivell de cèl·lules individuals, i les modificacions epigenètiques i en l’organització del material genètic en malalties humanes. La primera convocatòria s’obre avui 25 de març (www.easi-genomics.eu). EASI-Genomics representa una gran oportunitat per a què els investigadors accedeixin a serveis de seqüenciació d’alta qualitat proporcionats per infraestructures europees d’anàlisi genòmica  sense cost econòmic.

El projecte va celebrar la reunió de llançament els passats 18 i 19 de febrer a Barcelona. A més de proporcionar un accés fàcil i fluid a tecnologies de seqüenciació d’ADN d’avantguarda a investigadors del món acadèmic i industrial, EASI-Genomics ajudarà als científics a garantir el compliment dels requisits ètics i legals europeus i nacionals, la gestió segura de dades i l’intercanvi de dades. EASI-Genomics té com a objectiu construir una comunitat de pràctica que aprofiti les tecnologies de seqüenciació avançades més enllà de les fronteres nacionals i sectorials per fer front als grans reptes mundials de la ciència.

Institucions de recerca participants a EASI-Genomics:

Per a més informació i entrevistes, si us plau contacteu a: Glòria Lligadas, Directora de Comunicació i Relacions Públiques, Centre de Regulació Genòmica (CRG) – gloria.lligadas@crg.eu – Tel. +34 93 316 01 53 – Mòbil +34 608 550 788

Informació sobre el finançament d'aquest projecte: Aquest projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació de la Unió Europa Horitzó 2020, sota el contracte d'ajut núm. 824110