You are here

    • You are here:
    • Home > Institutional > CRG signs biodiversity genomic sequencing agreement with Andorra

CRG signs biodiversity genomic sequencing agreement with Andorra

NewsNEWS

01
Mar
Mon, 01/03/2021 - 15:50

CRG signs biodiversity genomic sequencing agreement with Andorra

Pictured: the agreement is signed in Andorra. Credit: Actua

EN CATALÀ

The Centre for Genomic Regulation (CRG) and Actua Innovació have signed a collaboration agreement that will put Andorra on the map for genome sequencing for the first time. The agreement will allow some Andorran species to be part of an international catalogue of biodiversity, following the recommendations of the European Commission on sustainability and ecosystem conservation.

Marc Galabert, the Secretary of State for Economic Diversification and Innovation, signed the document on behalf the principality alongside Marc Pons, the director of Actua Innovació.

Galabert explained that “the agreement means that Andorra is moving towards an area of ​​knowledge that can provide many opportunities in the field of human health and biodiversity. In fact, this is the first time the country has been involved in a project of this magnitude. "

The CRG in Barcelona is a pioneering research institute of worldwide reference in the field of genomics, both in terms of research and in the creation of biomedical startups through technology transfer.

The Director of the CRG, Luis Serrano, points out that “with an increasingly large number of endangered species, the planet is facing an unprecedented crisis. Genomic sequencing of species is essential to understand the variability of populations and identify the varieties that need to be conserved, providing new knowledge that safeguards biodiversity, ecosystems, human health, and global economies. High-quality reference genomes only exist for a small fraction of European species. This agreement is a good first step in solving this problem.”

Actua Innovació as part of the ERGA consortium

ERGA is an ambitious initiative aimed at capturing Europe's biodiversity through the sequencing and generation of high-quality reference genomes. The aim is to sequence species of relevance to agriculture, pests, ecosystem function and to stabilize the loss of endangered species.

Actua Innovació and the Centre d’Estudis de la Neu i la Muntanya d’Andorra will form part of the ERGA consortium. Collaborating with the CRG, this will place Andorra for the first time on the international map for genome sequencing of native species. Andorra will take part in the unique project in order to protect its biodiversity and contribute to the scientific knowledge of the evolution and adaptation of its species, as well as the development of therapeutic and biotechnological molecules of interest from the different realms of living things.

“Due to the uniqueness of its geography (at almost 2000 meters, it is the highest altitude country on average in Europe), and the ambition to become a Biosphere Reserve, Andorra is an ideal environment to carry out a pioneering project in biodiversity genomics, an area in which the CRG wants to position itself strategically within Europe,” says Dr. Roderic Guigó, coordinator of the CRG Bioinformatics and Genomics Programme.

New doctoral scholarship

The agreement has led to the creation of a joint doctoral fellowship between Actua Innovació and the CRG. The beneficiary of the scholarship will be part of the research group of Roderic Guigó, whose research centres around the Computational Biology of RNA processing using different applications.

EN CATALÀ

Andorra inicia el procés de seqüenciació genòmica d’algunes de les seves espècies gràcies a un acord entre Actua Innovació i el Centre de Regulació Genòmica

El Centre de Regulació Genòmica (CRG) i Actua Innovació han signat un acord de col·laboració que posicionarà Andorra per primera vegada en el mapa internacional de la seqüenciació del genoma. El acord permetrà que alguns éssers vius del país formin part del catàleg internacional de la biodiversitat, en seguiment de les recomanacions de la Comissió Europea en l’àmbit de la sostenibilitat i la conservació dels ecosistemes.

Per part del Principat, ha signat el secretari d’Estat de Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Galabert, en presència del director d’Actua Innovació, Marc Pons. 

Galabert ha explicat que “l’acord suposa que Andorra s’apropi cap a un àmbit de coneixement que pot aportar moltes oportunitats en l’àmbit de la salut humana i la biodiversitat. De fet és la primera vegada que el país participa en un projecte d’aquest abast”.

El Centre de Regulació Genòmica de Barcelona és un dels instituts d’investigació pioners al món en  l'àmbit de la genòmica, tant a nivell de recerca com en el foment de startups del sector de la biomedicina a través de la transferència de tecnologia.

En aquest sentit, el director del CRG, Luis Serrano, ha assenyalat que “amb un gran nombre d’espècies en perill d’extinció, el planeta afronta una crisi sense precedents. La seqüenciació genòmica de les espècies és important per veure la variabilitat de les poblacions i l'existència de varietats que cal conservar, aportant nous coneixements que salvaguarden la biodiversitat, els ecosistemes, la salut de les persones i economies mundials. Els genomes de referència d'alta qualitat només existeixen per a una petita fracció de les espècies europees. Aquest acord és un bon primer pas per solucionar aquest problema".

Actua Innovació al consorci ERGA

La participació d’Actua Innovació i el Centre d’estudis de la Neu i la Muntanya d’Andorra al consorci ERGA (https://vertebrategenomesproject.org/erga) de la mà del CRG, posicionarà Andorra per primera vegada en el mapa internacional la seqüenciació del genoma d'espècies autòctones, alimentant aquest projecte únic d'atlas genòmic per tal de protegir la biodiversitat i contribuir al coneixement científic de l'evolució i l'adaptació d’espècies, al potencial terapèutic i biotecnològic de certes molècules actives dels diferents regnes d'éssers vius.

ERGA és una iniciativa ambiciosa amb l'objectiu de capturar la biodiversitat d'Europa a través de la seqüenciació i generació de genomes de referència d'alta qualitat. L'objectiu és seqüenciar espècies de rellevància per a l'agricultura, les plagues, la funció dels ecosistemes i per estabilitzar la pèrdua d'espècies en perill d'extinció.

“Per la seva singularitat geogràfica (amb gairebé 2000 metres, es el país amb l’elevació mitjana mes gran d’Europa), i l’ambició d’esdevenir una reserva de la Biosfera,  Andorra constitueix un entorn ideal per dur a terme un projecte pioner de genòmica de biodiversitat, una àrea en la qual el CRG es vol posicionar estratègicament dins d’Europa,” afirma el Dr. Roderic Guigó.

La beca de doctorat

L’acord també contempla la creació d’una beca de doctorat conjunta entre Actua Innovació i el CRG. El beneficiari de la beca entrarà a formar part del grup de recerca del Dr. Roderic Guigó Serra, que centra la seva activitat en la Biologia Computacional del processament d’RNA amb diferents aplicacions.