You are here

    • You are here:
    • Home > Events > Language Policy Workshop: Creating and implementing a language policy at the CRG

Language Policy Workshop: Creating and implementing a language policy at the CRG

Language Policy Workshop: Creating and implementing a language policy at the CRGLanguage Policy Workshop: Creating and implementing a language policy at the CRG

26/09/2023
Add to Calendar

Language Policy Workshop: Creating and implementing a language policy at the CRG

Aula Room, 4th floor, PRBB Building, Dr. Aiguader 88, 08003 Barcelona

26th September 2023
10.00 h to 14.00 h
Aula Room (4th floor), PRBB Building, Dr. Aiguader 88, 08003 Barcelona

We are privileged to live in a modern, international and cosmopolitan city like Barcelona. The diverse cultures across the city are also reflected within our faculty and administration, with more than 40 nationalities represented across our research centre. The use of our languages has evolved to account for this, with English, Spanish and Catalan being used daily and interchangeably.
 
Given this, we believe it’s time to establish a framework and fundamental principles that will guide the drafting of the CRG's first ever language policy. To do this, we require the active participation of representatives from the different communities across the CRG with the aim of creating an inclusive and sustainable language policy that works for all.
 
How can promote the use of the scientific language in Catalan and encourage the transfer of knowledge to society-at-large? What English language skills do early-career investigators, for example PhD students, need to ensure they can publish in the best possible scientific journals? How do we reconcile using both Catalan and Spanish for business purposes while English emerges and establishes itself as the de facto universal language in some areas, for example science communication?
 
The workshop is designed to tackle some of these big questions, providing a platform for dialogue and exchange of experiences between speakers of the various languages present at the CRG.
 


Program

10h00 Welcome
10h05 Presentation: "Why do we need a language policy?"
10h20 Talk by Vicenta Tasa, Directora de la Càtedra de Drets Lingüístics de la Universitat de València i professora de Dret Constitucional
"Multilingüisme autocentrat en l'àmbit de la recerca acadèmica i científica" (in Catalan)
11h10 Talk by Marina Massaguer, Assesora en Política Lingüística, Departament de Recerca i Universitats, Generalitat de Catalunya
"La gestió del multilingüisme i el foment del català en l’àmbit de la recerca" (in Catalan)

12h00 Coffee break

12h30 Joint group (multilingual in Catalan, Spanish and English) discussions about key aspects to deploy a language policy at the CRG, aimed at setting up a framework and fundamental principles for drafting the language policy of the centre.
13h45 Main conclusions
14h00 End of the workshop

Free event, but you need to register HERE

Registration deadline: 19th September 2023
 


EN CATALÀ

26 de setembre de 2023
10.00 h a 14.00 h
Sala Aula (4a planta), Edifici PRBB, Dr. Aiguader 88, 08003 Barcelona

És un privilegi viure en una ciutat moderna, internacional i cosmopolita com Barcelona. Les diverses cultures presents a la ciutat també es reflecteixen en les diferents comunitats del CRG, tant en la científica com en la d’administració, amb més de 40 nacionalitats representades al nostre centre de recerca. L’ús de les nostres llengües també ha evolucionat per respondre a aquesta realitat, i emprem l’anglès, el castellà i el català de manera diària i intercanviable.

Tenint tot això en compte, creiem que és hora d’establir un marc i uns principis fonamentals que guiaran la redacció de la primera política lingüística del CRG. Per fer-ho, volem la participació activa de representants de les diferents comunitats del CRG, amb l’objectiu de crear una política lingüística inclusiva i sostenible que funcioni per a tothom.

Com podem promoure i fomentar l’ús del català científic i incentivar la transferència de coneixement a la societat? Quin és el nivell d’anglès que necessiten els/les joves investigadors/es, com ara els/les estudiants de doctorat, per garantir que puguin publicar en les millors revistes científiques? Com conciliem l’ús del català i el castellà amb objectius empresarials/administratius, mentre l’anglès esdevé i s’estableix com a llengua universal en algunes àrees, com ara la comunicació científica?

El taller abordarà algunes d’aquestes àmplies qüestions, i proporcionarà una plataforma per al diàleg i l’intercanvi d’experiències entre parlants de les diverses llengües presents al CRG.
 


Programa

10h00 Benvinguda
10h05 Presentació: "Per què necessitem una política lingüística?" 
10h20 Presentació de Vicenta Tasa, Directora de la Càtedra de Drets Lingüístics de la Universitat de València i professora de Dret Constitucional
"Multilingüisme autocentrat en l'àmbit de la recerca acadèmica i científica" (en català)
11h10 Presentació de Marina Massaguer, Assesora en Política Lingüística, Departament de Recerca i Universitats, Generalitat de Catalunya
"La gestió del multilingüisme i el foment del català en l’àmbit de la recerca" (en català)

12h00 Pausa cafè

12h30 Debat grupal (multilingüe en català, castellà i anglès) sobre aspectes clau per establir una política lingüística al CRG, amb l'objectiu d'establir un marc i principis fonamentals per a la redacció de la política lingüística del centre. 
13h45 Conclusions principals
14h00 Fi del taller

Taller gratuït, però és necessari inscriure's AQUÍ

Data límit d'inscripció: 19 de setembre de 2023
 


EN CASTELLANO

26 de septiembre de 2023
10.00 h a 14.00 h
Sala Aula (4ª planta), Edificio PRBB, Dr. Aiguader 88, 08003 Barcelona

Es un privilegio vivir en una ciudad moderna, internacional y cosmopolita como Barcelona. Las diversas culturas presentes en la ciudad también se reflejan en las diferentes comunidades del CRG, tanto en la científica como en la de administración, con más de 40 nacionalidades representadas en nuestro centro de investigación. El uso de nuestras lenguas también ha evolucionado para responder a esta realidad, y usamos el inglés, el castellano y el catalán de manera diaria e intercambiable.

Teniendo todo esto en cuenta, creemos que es hora de establecer un marco y unos principios fundamentales que guiarán la redacción de la primera política lingüística del CRG. Para hacerlo, queremos la participación activa de representantes de las diferentes comunidades del CRG, con el objetivo de crear una política lingüística inclusiva y sostenible que funcione para todos y todas.

¿Cómo podemos promover y fomentar el uso del catalán científico e incentivar la transferencia de conocimiento a la sociedad? ¿Cuál es el nivel de inglés que necesitan los/as jóvenes investigadores/as, como por ejemplo los/as estudiantes de doctorado, para garantizar que puedan publicar en las mejores revistas científicas? ¿Cómo conciliamos el uso del catalán y el castellano con objetivos empresariales/administrativos, mientras el inglés se convierte y se establece como lengua universal en algunas áreas, como la comunicación científica?

El taller abordará algunas de estas amplias cuestiones, y proporcionará una plataforma para el diálogo y el intercambio de experiencias entre hablantes de las diversas lenguas presentes en el CRG.
 


Programa

10h00 Bienvenida
10h05 Presentación: "¿Por qué necesitamos una política lingüística?"
10h20 Presentación de Vicenta Tasa, Directora de la Càtedra de Drets Lingüístics de la Universitat de València i professora de Dret Constitucional
"Multilingüisme autocentrat en l'àmbit de la recerca acadèmica i científica" (en catalán)
11h10 Presentación de Marina Massaguer, Assesora en Política Lingüística, Departament de Recerca i Universitats, Generalitat de Catalunya
"La gestió del multilingüisme i el foment del català en l’àmbit de la recerca" (en catalán)

12h00 Pausa café

12h30 Debate grupal (multilingüe en catalán, castellano e inglés) sobre aspectos clave para establecer una política lingüística en el CRG, con el objetivo de establecer un marco y principios fundamentales para la redacción de la política lingüística del centro.
13h45 Conclusiones principales
14h00 Fin del taller

Taller gratuito, pero es necesario inscribirse AQUÍ

Fecha límite de inscripción: 19 de septiembre de 2023