COM COL·LABORAR

COM COL·LABORARCOM COL·LABORAR

Donacions

  • Com a particular, pot realitzar el seu donatiu a través d’aquesta pàgina web, mitjançant targeta de crèdit.
  • DONACIÓ ONLINE
  • Com a empresa, si desitgen realitzar una donació al CRG, disposem de distints models de col·laboració. Per a més informació: 93 316 01 45.  

Patrocinis

Si com a empresa esteu interessats a col·laborar amb algun projecte social relacionat amb la recerca biomèdica, el CRG disposa d’un ampli ventall de esdeveniments i projectes científics susceptibles de rebre finançament per part del sector privat. Podeu trobar-ne alguns exemples a les seccions Recerca al CRG i Esdeveniments (Events).

Els esdeveniments i projectes científics són una bona inversió per a les empreses que potencien o desitgen potenciar la seva vessant de responsabilitat social, en termes de millora d’imatge, visibilitat, solidaritat per una causa social, etc.

Al CRG estem a la vostra disposició per proporcionar-vos més informació sobre els nostres esdeveniments i projectes i possibilitats de col·laboració. Podeu contactar-nos al telèfon 93 316 01 45 .

AVANTATGES FISCALS

Segons estableix la Llei 49/2002, 23 de desembre, de règim fiscal d’entitats sense ànim de lucre e incentius fiscals al mecenatge, les deduccions fiscals aplicables a les donacions directes a favor de la Fundació Centre de Regulació Genòmica són les següents:

Donacions de particulars:
Deducció en la quota íntegra de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) del 25% de l’import de la donació. La deducció aplicada no podrà excedir del 10% de la base imposable del període del contribuent. Per l’excés no es podrà aplicar deducció.

Donacions d’organitzacions o empreses:
Deducció en la quota íntegra de l’Impost sobre Societats (IS) del 35% de l’import de la donació. La base  d’aquesta deducció no podrà excedir del 10% de la base imposable del període. Tanmateix, l’excés es podrà aplicar en els períodes impositius que conclouen als 10 anys següents.

Donacions de no residents:
Deducció de la quota íntegra de l’Impost sobre la Renda de No Residents (INRN) del 25% de l’import de la donació. La base d’aquesta deducció no podrà excedir del 10% de la base imposable del conjunt de les declaracions presentades en el termini.

Base de les deduccions per donatius, donacions i aportacions:

  • En el supòsit de donatius dineraris, el seu import.
  • En els donatius o donacions de béns o drets, el valor comptable que tinguessin en el moment de la transmissió i, en el seu defecte, el valor determinat de conformitat a les normes de l’Impost sobre el Patrimoni.

Per a més informació, poden posar-se en contacte amb nosaltres a la adreça de correu electrònic següent: comunicació@crg.eu