You are here

    • You are here:
    • Home > Institucional > State-of-the-art infrastructure to speed up protein analysis in Catalonia

State-of-the-art infrastructure to speed up protein analysis in Catalonia

NewsNOTÍCIES

30
Jun
Dc, 30/06/2021 - 14:36

State-of-the-art infrastructure to speed up protein analysis in Catalonia

EN CATALÀ | EN ESPAÑOL

The Centre for Genomic Regulation (CRG) has teamed up with several leading hospital research institutes in Catalonia to create a new state-of-the-art infrastructure for the study and analysis of proteins. It is the first collaboration between biomedical research institutes and hospitals of its kind. The newly acquired high-tech equipment will help meet the increasing demand for protein analysis by Catalan research and innovation institutions.

In recent years, technological advances have led to a wide range of new proteomics and protein analysis techniques that are a key tool for understanding the mechanism of action of human diseases. 

According to Eduard Sabidó, Head of the CRG-UPF Proteomics Unit, the new infrastructure will help create new knowledge and enable future exciting discoveries.

“Having shared access to high-level technology will provide new analysis tools for the characterization of proteins in biomedical samples and translational projects, especially in the field of biomedicine and personalized medicine,” he says.

“There are many potential applications for this new equipment. For example, we can use it to study and validate biological markers for the diagnosis or prognosis for various conditions. It can also help us determine how proteins bind to genetic material, evaluate the molecular effects of pharmacological treatments, or deduce how cancer signalling works inside cells. The new equipment will also facilitate the characterization of protein-protein interactions, and the quantification of proteins in paraffin-embedded tissues, liquid biopsies, and tissues.”

The infrastructure is co-funded by the participating institutes, ‘la Caixa’ Foundation, and the European Regional Development Fund, managed by the Secretary of Universities and Research of the Catalan Government.

The equipment will be physically located at the Centre for Genomic Regulation’s (CRG) Proteomics Unit, which is jointly shared with the University of Pompeu Fabra and located at the Barcelona Biomedical Research Park (PRBB). The CRG-UPF Proteomics Unit is a nationally recognised research infrastructure of excellence in Spain and further afield.

The seven institutions that form part of the infrastructure are:

The European Regional Development funds have been a vital source of funding for the CRG over the years. Thanks to different funding programs, a wide variety of initiatives have supported our research and kept our infrastructures and equipment up to date.

The support of the 'la Caixa' Foundation has also been significant, enabling the launch of numerous key initiatives at the CRG such as our International Doctorate Program, the European Archive of Genomes and Phenomes (EGA), the CRG's first citizen science project, 'Saca la Lengua', and various scientific projects and doctoral scholarships within the framework of the Foundation's competitive calls in recent years.


   

Title: CRG-ProMed - Creació i desenvolupament de la Plataforma de Proteòmica Biomèdica (Unitat CRG) per aplicacions biomèdiques i translacionals
Objective: Strenghtening of R+D institutions and setting up, consolidation and improvement of scientific and technological infrastructures
OT1. Boost research, technological development and innovation (Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació)
Project Nr.: IU16-015644
Eligible total cost: 1.186.000 €
ERDF funds: 593.000 €
Period: 01/01/2019 to 30/06/2021

This project is co-financed by the European Regional Development Funds of the European Union, in the framework of the ERDF Operative Programme of Catalonia 2014-2020.


EN CATALÀ

Nova infraestructura d’avantguarda per accelerar l’anàlisi de proteïnes a Catalunya

El Centre de Regulació Genòmica (CRG) s’ha associat amb diversos instituts de recerca hospitalaris punters de Catalunya per crear una nova infraestructura d’avantguarda per estudiar i analitzar proteïnes. És la primera col·laboració d’aquest tipus entre instituts de recerca biomèdica i hospitals. L’equipament d’última generació adquirit contribuirà a cobrir la demanda creixent d’anàlisi de proteïnes de les institucions de recerca i innovació catalanes.

En els darrers anys, els avenços tecnològics han donat com resultat un ampli ventall de noves tècniques proteòmiques i d’anàlisi de proteïnes que són una eina clau per a la comprensió del mecanisme d’acció de les malalties humanes.

Segons l’Eduard Sabidó, cap de la Unitat de Proteòmica CRG-UPF, la nova infraestructura contribuirà a crear nou coneixement i facilitarà futures troballes fascinants.

“Disposar d’accés compartit a tecnologia d’alt nivell proporcionarà noves eines d’anàlisi per a la caracterització de proteïnes en mostres biomèdiques i projectes translacionals, especialment en el camp de la biomedicina i la medicina personalitzada,” diu.

“Hi ha moltes aplicacions potencials per a aquest nou equipament. Per exemple, podem emprar-lo per estudiar i validar marcadors biològics per a la diagnosi o prognosi de diverses malalties. També pot ajudar-nos a determinar com les proteïnes s’adhereixen al material genètic, avaluar els efectes moleculars de tractaments farmacològics, o deduir com la senyalització del càncer funciona dins les cèl·lules. El nou equipament també facilitarà la caracterització de les interacciones proteïna-proteïna, i la quantificació de proteïnes en teixits i biòpsies líquides.”

La infraestructura està cofinançada pels instituts participants, la Fundació ‘la Caixa’ i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) (fons gestionats a través de la Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya).

L’equip estarà ubicat a la Unitat de Proteòmica del Centre de Regulació Genòmica (CRG), compartida amb la Universitat Pompeu Fabra, al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB). La Unitat de Proteòmica CRG-UPF és una infraestructura de recerca d’excel·lència reconeguda a Espanya i a nivell internacional.

Les set institucions que formen part de la infraestructura són:

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional ha estat una font de finançament vital per al CRG al llarg dels anys. Gràcies a diferents esquemes de finançament, una àmplia varietat d’iniciatives han donat suport a la nostra recerca i han mantingut les nostres infraestructures i equipaments actualitzats.

El suport de la Fundació ‘la Caixa’ també ha estat molt significatiu, i ha possibilitat la posta en marxa de nombroses iniciatives clau al CRG, com ara el nostre Programa Internacional de Doctorat, l’Arxiu Europeu de Genomes i Fenomes (EGA), el primer projecte de ciència ciutadana del CRG, ‘Saca la Lengua’, i diversos projectes científics i beques doctorals en el marc de les convocatòries competitives de la Fundació dels darrers anys.


      

Títol: CRG-ProMed - Creació i desenvolupament de la Plataforma de Proteòmica Biomèdica (Unitat CRG) per aplicacions biomèdiques i translacionals

Objectiu: Enfortir les institucions d’R+D i establir, consolidar i millorar les infraestructures científiques i tecnològiques

OT1. Potenciar la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació
Núm. Projecte: IU16-015644

Cost total elegible: 1.186.000 €

Fons FEDER: 593.000 €

Període: 01/01/2019 - 30/06/2021

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.


EN ESPAÑOL

Nueva infraestructura de vanguardia para acelerar el análisis de proteínas en Catalunya

El Centro de Regulación Genómica (CRG) se ha asociado con diversos institutos de investigación hospitalarios punteros de Catalunya para crear una nueva infraestructura de vanguardia para estudiar y analizar proteínas. Es la primera colaboración de este tipo entre institutos de investigación biomédica y hospitales. El equipo de última generación adquirido contribuirá a cubrir la creciente demanda de análisis de proteínas de las instituciones de investigación e innovación catalanas.

En los últimos años, los avances tecnológicos han resultado en un amplio abanico de nuevas técnicas proteómicas y de análisis de proteínas que son una herramienta clave para la comprensión del mecanismo de acción de las enfermedades humanas.

Según Eduard Sabidó, jefe de la Unidad de Proteómica CRG-UPF, la nueva infraestructura contribuirá a crear nuevo conocimiento y facilitará futuros descubrimientos fascinantes.

“Disponer de acceso compartido a tecnología de alto nivel proporcionará nuevas herramientas de análisis para la caracterización de proteínas en muestras biomédicas y proyectos traslacionales, especialmente en el campo de la biomedicina y la medicina personalizada,”, dice.

“Hay muchas aplicaciones potenciales para este nuevo equipo. Por ejemplo, podemos usarlo para estudiar y validar marcadores biológicos para la diagnosis o prognosis de diversas enfermedades. También puede ayudarnos a determinar cómo las proteínas se adhieren al material genético, evaluar los efectos moleculares de tratamientos farmacológicos, o deducir cómo la señalización del cáncer funciona dentro de las células. El nuevo equipo también facilitará la caracterización de las interacciones proteína-proteína, y la cuantificación de proteínas en tejidos y biopsias líquidas.”

La infraestructura está cofinanciada por los institutos participantes, la Fundación ‘la Caixa’ y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) (fondos gestionados a través de la Secretaría de Universidades e Investigación de la Generalitat de Catalunya).

El equipo estará ubicado en la Unidad de Proteómica del Centro de Regulación Genómica (CRG), compartida con la Universidad Pompeu Fabra, en el Parque de Investigación Biomédica de Barcelona (PRBB). La Unidad de Proteómica CRG-UPF es una infraestructura de investigación de excelencia reconocida en España y a nivel internacional.

Las siete instituciones que forman parte de la infraestructura son:

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional ha sido una fuente de financiación vital para el CRG a lo largo de los años. Gracias a diferentes esquemas de financiación, y a una amplia variedad de iniciativas, FEDER ha apoyado nuestra investigación y ha mantenido nuestras infraestructuras y equipos actualizados.

El apoyo de la Fundación ‘la Caixa’ también ha sido muy significativo y ha posibilitado la puesta en marcha de numerosas iniciativas clave en el CRG, como nuestro Programa Internacional de Doctorado, el Archivo Europeo de Genomas y Fenomas (EGA), el primer proyecto de ciencia ciudadana del CRG, ‘Saca la Lengua’, y diversos proyectos científicos y becas doctorales en el marco de las convocatorias competitivas de la Fundación de los últimos años.


   

Título: CRG-ProMed - Creación y desarrollo de la Plataforma de Proteómica Biomédica (Unidad CRG) para aplicaciones biomédicas y traslacionales

Objetivo: Fortalecer las instituciones de I+D y establecer, consolidar y mejorar las infraestructuras científicas y tecnológicas 

OT1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación
Núm. Proyecto: IU16-015644

Coste total elegible: 1.186.000 €

Fondos FEDER: 593.000 €

Período: 01/01/2019 - 30/06/2021

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión Europea, en el marco del Programa Operativo FEDER de Catalunya 2014-2020.