El CRG distingit als Premis Nacionals de Recerca de Catalunya

NewsNOTÍCIES

02
Jul
Dv, 02/07/2021 - 12:19

El CRG distingit als Premis Nacionals de Recerca de Catalunya

Els cofundadors i treballadors de Pulmobiotics retratas junts al CRG

EN CASTELLANO | IN ENGLISH

El Centre de Regulació Genòmica (CRG) ha estat premiat en la nova categoria de Premi Nacional a la Creació d’una Empresa amb Base Científica, en el marc dels Premis Nacionals de Recerca.

Convocats pel Govern de la Generalitat i la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), els guardons tenen com a finalitat fomentar el reconeixement social de la ciència i l’activitat del teixit investigador, de mecenatge, empresarial, d’emprenedoria i de comunicació a Catalunya.

Aquest any, el Govern de la Generalitat i l’FCRI han distingit el CRG per la creació de Pulmobiotics S.L., una empresa preclínica que utilitza la biologia sintètica per a desenvolupar nous tractaments i vacunes per a diversos tipus de malalties pulmonars.

“Aquest guardó demostra que una recerca de qualitat motivada per la curiositat pot resultar en la creació d’una empresa que no només genera riquesa i llocs de treball, sinó que desenvoluparà noves teràpies per a malalties pulmonars,” afirma Luis Serrano, cofundador de Pulmobiotics S.L., Professor d’Investigació ICREA, i director del Centre de Regulació Genòmica. “Esperem que el reconeixement impulsi a aquells emprenedors que vulguin assumir riscos per perseguir idees innovadores.”

“Pulmobiotics ha estat el resultat de molts anys de treball en equip. Tots treballant a l’uníson per a dur la ciència a la societat, amb l’objectiu d’aportar solucions a malalties intractables emprant la biologia sintètica,” afirma Maria Lluch, cofundadora i directora científica de Pulmobiotics. “Donar el salt del CRG a l’empresa ha estat un repte professional i personal. Una oportunitat única, que ha estat possible gràcies al suport del CRG, d’ICREA i dels nostres inversors, Invivo Ventures, que han vist el potencial de la nostra tecnologia i les seves perspectives de desenvolupament i creixement futurs.”

L’objectiu de Pulmobiotics és desenvolupar nous tractaments per a combatre malalties pulmonars com la pneumònia associada a ventilació mecànica (PAVM), un tipus d’infecció pulmonar que afecta a centenars de milers de pacients hospitalitzats, connectats a màquines de ventilació mecànica. La PAVM té una taxa de mortalitat d’entre el 3 i el 17%.

Pulmobiotics desenvoluparà tractaments innovadors per a combatre malalties com la PAVM mitjançant el disseny de bacteris atenuats que administraran agents terapèutics, una de les aplicacions més prometedores en el camp emergent de la biologia sintètica.

L’empresa es fundà a l’abril de 2020, i obtingué 2.000.000 d’euros de capital inicial aportat per Invivo Ventures, amb seu a Barcelona. Una de les fites de Pulmobiotics és desenvolupar un producte que redueixi l’ús d’antibiòtics per a tractar la PAVM i que estigui llest per a provar-lo en pacients a partir del 2023.

Pulmobiotics és la quarta spin-off creada pel CRG. Anteriorment es crearen empreses com QGenomics, un servei d’anàlisi genòmica, Microomics, una empresa biotecnològica especialitzada en l’anàlisi del microbioma, i Seqera Labs, una infraestructura digital per a l’anàlisi de dades.

EN CASTELLANO

El CRG distinguido en los Premios Nacionales de Investigación de Cataluña

El Centro de Regulación Genómica (CRG) ha sido premiado en la nueva categoría de Premio Nacional a la Creación de una Empresa de Base Científica, en el marco de los Premios Nacionales de Investigación.  

Convocados por el Gobierno de la Generalitat y la Fundación Catalana para la Investigación y la Innovación (FCRI), los galardones tienen como finalidad fomentar el reconocimiento social de la ciencia y la actividad del tejido investigador, de mecenazgo, empresarial, de emprendimiento y de comunicación en Cataluña.

Este año el Gobierno de la Generalitat y la FCRI han distinguido al CRG por la creación de Pulmobiotics S.L., una empresa preclínica que utiliza la biología sintética para desarrollar nuevos tratamientos y vacunas para diversos tipos de enfermedades pulmonares.

“Este galardón demuestra que una investigación de calidad motivada por la curiosidad puede resultar en la creación de una empresa que no solo genera riqueza y puestos de trabajo, sino que va a desarrollar nuevas terapias para enfermedades pulmonares,” afirma Luis Serrano, cofundador de Pulmobiotics S.L., Profesor de Investigación ICREA, y director del Centro de Regulación Genómica. “Esperemos que el reconocimiento impulse a aquellos emprendedores que quieran asumir riesgos para perseguir ideas innovadoras.”

“Pulmobiotics ha sido el resultado de muchos años de trabajo en equipo. Todos trabajando al unísono para llevar la ciencia a la sociedad, con el objetivo de aportar soluciones a enfermedades intratables empleando la biología sintética,” afirma María Lluch, cofundadora y directora científica de Pulmobiotics. “Dar el salto del CRG a la empresa ha sido un reto profesional y personal. Una oportunidad única, que ha sido posible gracias al apoyo del CRG, de ICREA y de nuestros inversores, Invivo Ventures, que han visto el potencial de nuestra tecnología y sus perspectivas de desarrollo y crecimiento futuros.”

El objetivo de Pulmobiotics es desarrollar nuevos tratamientos para combatir enfermedades pulmonares como la neumonía asociada a ventilación mecánica (NAVM), un tipo de infección pulmonar que afecta a cientos de miles de pacientes hospitalizados conectados a máquinas de ventilación mecánica. NAVM tiene una tasa de mortalidad de entre el 3 y el 17%.

Pulmobiotics desarrollará tratamientos novedosos para combatir enfermedades como la NAVM mediante el diseño de bacterias atenuadas que administrarán agentes terapéuticos, una de las aplicaciones más prometedoras en el campo emergente de la biología sintética.

La empresa fue fundada en abril de 2020, y obtuvo 2.000.000 de euros de capital inicial aportado por Invivo Ventures, con sede en Barcelona. Una de las metas de Pulmobiotics es desarrollar un producto que reduzca el uso de antibióticos para tratar la NAVM y que esté listo para probarse en pacientes a partir de 2023.

Pulmobiotics es la cuarta spin-off creada por el CRG. Anteriormente se han creado empresas como QGenomics, un servicio de análisis genómico, Microomics, una empresa biotecnológica especializada en el análisis del microbioma y Seqera Labs, una infraestructura digital para el análisis de datos.

IN ENGLISH

The CRG is recognised by the National Research Awards of Catalonia

The Center for Genomic Regulation (CRG) has received the National Innovation Award for the Creation of a Science-Based Company, a new category within the National Research Awards of Catalonia.

Announced by the Government of Catalonia and the Catalan Foundation for Research and Innovation (FCRI), the awards are a social recognition of science as well promoting the activity of researchers, funders, businessmen, entrepreneurs and communicators in Catalonia.

This year, the Government of Catalonia and the FCRI have recognised the CRG for creating Pulmobiotics S.L, a preclinical company that uses synthetic biology to develop new treatments and vaccines for various types of lung diseases.

“This award shows that quality, curiosity-driven research, can result in the creation of a company that not only generates wealth and jobs, but will also develop new therapies for lung diseases,” says ICREA Research Professor Luis Serrano, co-founder of Pulmobiotics SL and Director of the Center for Genomic Regulation. "Hopefully this recognition will serve to encourage entrepreneurs who want to take risks to pursue innovative ideas."

“Pulmobiotics has been the result of many years of teamwork. We have worked in unison to bring science to society, with the aim of providing solutions for intractable diseases using synthetic biology,” says María Lluch, co-founder and scientific director of Pulmobiotics. “Making the leap from the CRG to the company has been a professional and personal challenge. The unique opportunity was only made possible thanks to the support of the CRG, ICREA and our investors, Invivo Ventures, who have seen the potential of our technology and its future growth and development prospects.”

The goal of Pulmobiotics is to develop new treatments to combat lung diseases such as ventilator-associated pneumonia (VAP), a type of lung infection that affects hundreds of thousands of hospitalized patients connected to mechanical ventilation machines. VAP has a mortality rate between 3 and 17%.

Pulmobiotics will develop novel treatments to combat diseases such as VAP by designing attenuated bacteria that deliver therapeutic agents, one of the most promising applications in the emerging field of synthetic biology.

The company was founded in April 2020, obtaining 2,000,000 euros of seed financing from Invivo Ventures, based in Barcelona. One of Pulmobiotics' goals is to develop a product that reduces the use of antibiotics to treat VAP and is ready to be tested in patients by 2023.

Pulmobiotics is the fourth spin-off created at the CRG. Previously, companies such as QGenomics, a genomic analysis service, Microomics, a biotechnology company specializing in microbiome analysis, and Seqera Labs, a digital infrastructure for data analysis, have been created.