Se encuentra usted aquí

    • You are here:
    • Inicio > Institucional > The CRG signs the Charter of Commitment to gender equality in health research centres in Catalonia

The CRG signs the Charter of Commitment to gender equality in health research centres in Catalonia

NewsNOTICIAS

28
Oct
Lun, 28/10/2019 - 14:39

The CRG signs the Charter of Commitment to gender equality in health research centres in Catalonia

It did so in Girona, in the course of the first Gender Summit in Health Sciences promoted by the Department of Health and the Agency for Health Quality and Assessment of Catalonia, the AQuAS

EN CATALÀ

  • It did so in Girona, in the course of the first Gender Summit in Health Sciences promoted by the Department of Health and the Agency for Health Quality and Assessment of Catalonia, the AQuAS
  • The document, signed by the representatives of the 19 health research centres in Catalonia that attended the summit, includes 12 commitments to gender equality and a plan of work

On Tuesday 22 October, the Autonomous Minister for Health, Alba Vergés, presented the Charter of Commitment to gender equality at the closing of the first Gender Summit in Health Sciences at the CaixaFòrum Girona. Luis Serrano, director of the Centre for Genomic Regulation (CRG), and the directors and representatives of the 19 health research centres and institutes of Catalonia, signed the document and attended the summit in order to make an active contribution to improving female leadership in this domain. 

The Charter includes 12 commitments to do away with gender inequality in the research system in Catalonia. The agreements reached include, among others, tackling vertical and horizontal inequality in wages for the same responsibility and professional position; doing away with the obstacles that prevent women from advancing in their scientific career and promoting changes in organisational culture and professional structure in order to do remove systemic barriers, stereotypes and inequalities. Moreover, the decision was taken to implement a plan of work that will be deployed over a one-year period in order to accelerate the advancement and leadership of women in health research.

Gender scissors

The Autonomous Minister for Health, Alba Vergés, underscored “the Ministry’s steadfast commitment to promoting the gender perspective in health policies and to driving change in health research in Catalonia”. Vergés emphasised that the data submitted at the summit “attest to the so-called gender scissors” which, she explained, translates, among other consequences, into “a lack of female leadership in centres; a situation in which women have fewer possibilities of receiving funding for research and fewer invitations to talk at conferences and participate on panels, as well as few positions of relevance in publication authorship”.

In view of this situation, the Minister stated that “this summit – a ground-breaking event in Europe and the first one to present real data – must serve to provide solutions to the problem”, adding that the Charter of Commitment, signed in the course of the summit, heralds the first step in this direction. Vergés drew attention to some of the commitments of this Chapter, such as tackling the issue of horizontal and vertical wage inequality and eliminating the obstacles encountered by women in the transition towards a stable professional career at the end of their doctorate. “We cannot and do not want to lose talent”, said the Minister in the course of her address. Vergés also underscored the commitment to train researchers and to support them in order for them to include the gender perspective in research and innovation, concluding that “the knowledge produced will benefit the entire population, and not only men, half the population”.

More precisely, the studies presented at the summit show that significant progress has been made, although the so-called “gender scissors” still exist. One of the aspects causing greatest concern is the lack of women in leadership positions in research centres. When men and women complete their doctorate, a divergence takes place, and the promotion and advancement of women in their research career is curbed. The figures presented during the summit show that 3,907 (i.e. 55%) of the 7,167 people who work in research centres are women; however, it is more difficult for women to gain advancement in the research career because, among other reasons, they have fewer possibilities of accessing funding to push their research forward. For example, only 20% of the 46 ICREA grants (the most prestigious awards in science) in Catalonia go to women. Moreover, women are paid less than men when they apply for research projects: more specifically €19,000 less per project.

Another one of the problems that was tabled during the summit is that women are less likely to hold relevant positions in the authorship of scientific publications. Forty-four percent (44%) of principal investigators are women, although when the articles are actually published the representation of female leadership drops to 28%.

The summit, promoted by the Department of Health and the Agency for Health Quality and Assessment of Catalonia (AQuAS), in collaboration with the Fundació “la Caixa”, also attracted renowned international experts in the implementation of the gender perspective in research and biomedicine.


EN CATALÀ

El CRG subscriu la Carta de Compromís per a la igualtat de gènere en els centres de recerca en salut de Catalunya

  • Ho fa fet a Girona durant la primera Cimera de Gènere en Ciències de la Salut impulsada pel Departament de Salut i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, l’AQuAS
  • El document, firmat pels representants dels 19 centres de recerca en salut de Catalunya que han assistit a la cimera, inclou 12 compromisos per la igualtat de gènere i un pla de treball

La consellera de Salut, Alba Vergés, va presentar dimarts, 22 d’octubre, la Carta de Compromís per a la igualtat de gènere, durant la cloenda de la primera Cimera de Gènere en Ciències de la Salut al CaixaFòrum Girona. El Luis Serrano, director del Centre de Regulació Genòmica (CRG), i els directors i representants dels 19 centres i instituts de recerca en salut de Catalunya van signar el document, i van assistir a la jornada, per tal de contribuir activament a la millora del lideratge femení en aquest àmbit.

La Carta inclou 12 compromisos per acabar amb la desigualtat de gènere en el sistema de recerca a Catalunya. Es va acordar, entre d’altres, fer front a la desigualtat salarial a nivell vertical i horitzontal per la mateixa responsabilitat i nivell professional; eliminar els obstacles que impedeixen a les dones avançar en la seva carrera científica, i impulsar canvis en la cultura organitzativa i en l’estructura professional per eliminar barreres sistèmiques, estereotips i desigualtats. A més, es va decidir dur a terme un pla de treball que es desenvoluparà durant un any per accelerar l’avenç i el lideratge de les dones en la recerca en salut.

Tisora de gènere

La consellera de Salut, Alba Vergés, va destacar “la ferma aposta del Departament per impulsar la perspectiva de gènere en les polítiques de salut  i alhora promoure canvis en la recerca en salut de Catalunya”. Vergés ressaltà que les dades presentades a la cimera “evidencien l’anomenada tisora de gènere” que, entre altres, explicà, es tradueix amb “falta de lideratge femení dels centres; en què les dones tenen menys possibilitats de rebre finançament per a la recerca i menys invitacions per fer conferències i participar en panels, i alhora poques posicions rellevants en les autories de les publicacions”.

Davant d’aquesta situació, la consellera assenyalà que “aquesta cimera –“capdavantera en l’àmbit europeu i la primera amb dades reals- ha de servir per  donar solucions al problema” i afegí que el primer pas és amb la Carta de Compromís, firmada durant la cimera.  En aquest sentit, Vergés subratllà alguns compromisos d’aquesta Carta, com ara, el de fer front a la desigualtat salarial horitzontal i vertical, i el d’eliminar els obstacles que es troben les dones en la transició entre la finalització del doctorat i una carrera professional estable. “No podem ni volem perdre talent”, reblà la consellera durant la seva intervenció. Vergés també remarcà el compromís de formar als investigadors i donar-los suport perquè incloguin la perspectiva de gènere en la recerca i la innovació, i va concloure que “el coneixement produït beneficiarà tota la població i, no només, als homes, la meitat de la població”.

Precisament, els estudis presentats durant la cimera assenyalen que s’han fet passos significatius, però que  l’anomenada “tisora de gènere” es manté. Un dels aspectes que més preocupa és la falta de dones en les posicions de lideratge dels centres. Un cop acaben el doctorat, les carreres professionals d’homes i dones divergeixen i elles veuen frenada la seva promoció i avenç en la carrera investigadora. Els números presentats durant la jornada indiquen que de les 7.167 persones que treballen en els centres de recerca, 3.907 (és a dir, el 55 %) són dones; però elles ho tenen més difícil per progressar en la carrera investigadora perquè, entre d’altres raons, tenen menys possibilitats d’accedir al finançament per tirar endavant les seves investigacions. Per exemple, de les 46 beques ICREA (les més prestigioses en ciència) que hi ha a tot Catalunya, només un 20 % es concedeixen a dones. A mes, les dones aconsegueixen menys diners que els homes quan es presenten a projectes d’investigació: en concret, 19 mil euros menys per cada projecte.

Un altre dels problemes que es posà damunt la taula durant la cimera és que les dones són menys proclius a ocupar posicions rellevants en les autories de publicacions dels articles científics. El 44 % dels investigadors principals són dones, però en el moment de la publicació només hi ha un 28 % de lideratge femení.

La cimera, impulsada pel Departament de Salut i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de de Catalunya (AQuAS) en col·laboració amb la Fundació “la Caixa”, ha aplegat també reconeguts experts internacionals en implementació de la perspectiva de gènere en la recerca i en biomedicina.