Se encuentra usted aquí

    • You are here:
    • Inicio > Institucional > CNAG-CRG will participate in the 2021 edition of the Collider program

CNAG-CRG will participate in the 2021 edition of the Collider program

NewsNOTICIAS

05
May
Mié, 05/05/2021 - 11:39

CNAG-CRG will participate in the 2021 edition of the Collider program

A team from the Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG-CRG), part of the Centre for Genomic Regulation (CRG), will take part in the 2021 edition of The Collider program, an initiative run by the Mobile World Capital Foundation.

The program will evaluate the impact of a potential spin-off involving genomic data analysis technologies and their integration with clinical data to improve the diagnosis of diseases, a key aspect in the new era of personalized medicine.

The work is one of 15 projects selected by the Government of Catalonia’s Ministry of Business and Knowledge. The selected research centres and teams will receive grants of 2,000 euros to facilitate the research team’s adaptation to entrepreneurial activity.

The Collider the Mobile World Capital Foundation’s innovation program in collaboration with the Ministry of Business and Knowledge. It aims to bring science closer to business, encouraging entrepreneurship in universities and research centes.

The program prioritises supporting science-based projects that have already passed the laboratory validation phase, but which are not yet ready for business to collaborate with.

The program organizes an annual edition and its activity revolves around 3 areas:

  • Promotion of high-tech projects (Deep-Tech) that respond to the needs of industry
  • Creation of multidisciplinary teams combining scientific talent (Call for Technologies) and entrepreneurship to lead these projects (Call for Talent).
  • Incubation and support of technological projects in their marketing, placing projects within companies after their validation phase

A total of 268 applications were received this year, of which 39 have been qualified and have reached the final. Of these 39 qualified projects, 54% are from Catalonia; 38% in Spain and 8% in the rest of the world. The predominant sectors among the proposals are health, agrifood, Artificial Intelligence and medical devices.

The collaboration with the Mobile World Capital Foundation and its program The Collider began in 2019. Given the great potential of the knowledge generated by Catalan universities and research centres, the collaboration contributes to providing the Catalan entrepreneurship ecosystem with the mechanisms and incentives that facilitate the transfer between research and the business world and improve the competitiveness of science-based projects in all Catalan territories.

One of the actions developed to support the program is to expand its incubation capacity, which since 2019 has gone from 10 to 15 projects, thanks to the support of the Department of Business and Knowledge.

The collaboration, which will last between 2019 and 2022, has a budget of more than 1 million euros.

EN CATALÀ

El CNAG-CRG participarà en el programa d’innovació The Collider 2021

Un equip del Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica (CNAG-CRG), part del Centre de Regulació Genòmica (CRG) participarà en l'edició 2021 del programa The Collider a través de Collider Awards, una iniciativa de la Fundació Mobile World Capital.

El programa avaluarà l'impacte d'una posible spin-off centrada en tecnologies d'anàlisi de dades genòmiques i la seva integració amb dades clíniques per a millorar el diagnòstic de malalties, un aspecte clau en la nova era de la medicina personalitzada.

El treball és un dels 15 projectes seleccionats pel Departament d’Empresa i Coneixement per a participar en aquest programa. Els centres i equips de recerca guardonats rebran ajuts de 2.000 euros per facilitar l’adaptació de l’equip investigador a l’activitat emprenedora.

The Collider és un programa d’innovació de la Fundació Mobile World Capital en el qual col·labora el Departament d’Empresa i Coneixement, que té com a objectiu apropar la ciència a l’empresa, fomentant l’emprenedoria en universitats i centres de recerca.

Es focalitza en donar suport a aquells projectes de base científica que ja han superat la fase de validació en laboratori, però que encara no són prou madurs perquè les corporacions hi col·laborin per innovar les seves línies de negoci. The Collider facilita establir ponts de col·laboració universitat-empresa per  generar solucions que en pocs mesos siguin capaços de solucionar reptes de la indústria.

El programa organitza una edició anual i la seva activitat gira al voltant de 3 àmbits:

  • Promoció de projectes d'alta tecnologia (Deep-Tech) que responen a necessitats de la indústria.
  • Creació d’equips multidisciplinaris combinant talent científic (mitjançant una convocatòria a equips de recerca Call for Technologies) i emprenedor per liderar aquests projectes (mitjançant una convocatòria de talent emprenedor- Call for Talent) .
  • Incubació i acompanyament de projectes tecnològics en la seva posada al mercat, constituint en companyies aquells projectes que superen la fase de validació.

En total es van rebre 268 aplicacions de les quals 39 han estat qualificades i han arribat a la final. Sobre aquests 39 projectes qualificats, el 54% són de Catalunya; el 38% de l'estat espanyol i el 8% de la resta del món.

Els sectors predominants entre les propostes són salut, agrifood,’Intel·ligència Artificial i els medical devices.

La col·laboració amb la Fundació Mobile World Capital i el seu programa The Collider es va iniciar el 2019. Davant del gran potencial del coneixement que generen les universitats i centres de recerca catalans, la col·laboració contribueix a dotar l’ecosistema d’emprenedoria català de mecanismes i incentius que facilitin la transferència entre la recerca i el món de l’empresa i que millorin la competitivitat dels projectes amb base científica a tots els territoris catalans.

Una de les actuacions desenvolupades per donar suport al programa és l’ampliació de la seva capacitat d’incubació que des de 2019 ha passat de 10 a 15 projectes, gràcies al suport del Departament d’Empresa i Coneixement.

La col·laboració, que té un marc temporal entre el 2019 i el 2022, ha estat dotada d’un pressupost de més d’1 milió d’euros.