3. CONTRACTACIÓ PÚBLICA I CONVENIS

3. CONTRACTACIÓ PÚBLICA I CONVENIS

Contractació Pública

El CRG es troba subjecte a la legislació vigent en matèria de contractació pública per la seva qualitat de fundació pública integrant del sector públic de la Generalitat de Catalunya i a la seva consideració com a poder adjudicador.

L'objectiu de la regulació en matèria de contractació pública consisteix a garantir el compliment dels principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat, transparència en els procediments, concurrència, no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats, assegurant l'ús eficient de els fons públics mitjançant la selecció de l'oferta econòmicament més avantatjosa per al CRG.

Els contractes subjectes a regulació harmonitzada es regeixen pel text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i els contractes subjectes a regulació no harmonitzada es troben regulats a través de les Instruccions Internes de Contractació del CRG. Alhora, el CRG disposa de les Instruccions per a la correcta execució dels serveis externs contractats. Donant compliment al principi de publicitat que ha de regir els procediments de contractació pública, el nostre centre disposa del Perfil del Contractant del CRG i de l'accés a la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya, on es permet donar publicitat via Internet a les convocatòries de licitacions del CRG, la seva adjudicació i tota aquella informació rellevant relativa als contractes que se celebrin.

A la pàgina web del CRG es disposa del Perfil del contractant de l'entitat:

http://www.crg.eu/node/10705

L'accés a la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya és el següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=fundaci%C3%B3+centre+de+regulaci%C3%B3+gen%C3%B2mica&idCap=2268810&ambit=&

Convenis

El CRG formalitza convenis de col.laboració amb altres entitats de recerca i organismes que donen suport a l'activitat d'investigació del centre. A continuació es relacionen els convenis signats que es troben vigents en l'actualitat.

LLISTAT DE CONVENIS DE COL.LABORACIÓ